zondag 24 oktober

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Wijken - Centrum 29 juni 2016

Pop-upveilingen en romme-lmarkt in de Oranjestraat 

ASSEN - Tijdens de rommelmarkt die op 9 juli in de Oranjestraat wordt gehouden komt de organiserende buurtvereniging met een verrasende pop- veiling. De veilingmeester brengt de spullen aan de man vanaf een hoge huishoudtrap.
Zodra alles onder de hamer is geweest, worden trap en geluidsinstallatie opgepakt en is er ergens anders in de straat een nieuwe pop-upveiling. De ene keer worden bijvoorbeeld schilderijen geveild, een andere keer meubels.
De rommelmarkt in de Oranjestraat is ondertussen al bijna een traditie. De markt is dit jaar voor de derde keer. Vorige jaren bezochten 300 mensen de markt en de marktcommissie hoopt dat er dit jaar nog meer komen.
De markt duurt van 10.00 tot 15 uur. De straat is gedurende die tijd afgesloten voor autoverkeer.

 

Wijken - Centrum 1 oktober 2014

Burendag in Oranjebuurt
met opknappen tuin en royale barbeque
ASSEN - De Oranjebuurt heeft zaterdag volop meegedaan aan de Nationale Burendag.
In de middag woedde twee uur lang een oranje tornado in een van de tuinen, die erg aan een onderhoudsbeurt toe was. Buurtbewoners, gewapend met snoeitangen, schoppen en schoffels klaarden samen de klus. En dat was precies waar de Burendag mede voor staat.
’s Avonds was er een royale barbeque in de speeltuin waar meer dan 35 buurtbewoners hun tanden in zetten.
Het was een bijeenkomst die volledig beantwoordde aan de bedoeling van de Burendag

 

 

Wijken - Centrum 18 augustus 2014

Rommelmarkt in Oranjestraat voor goede doelen was een succes

ASSEN  Bewoners van de Oranjebuurt hebben samen met de buurtvereniging ‘Oranjestraat e.o.’ een drukbezochte rommelmarkt mogen beleven.

De gemeente had de straat zaterdag afgesloten voor auto’s waardoor er voor de ruim 35 standhouders alle ruimte was om de koopwaar op een aantrekkelijke manier te presenteren.

Een aantal bewoners zal de opbrengst van de handel gebruiken voor de ondersteuning van het project ‘struikelstenen’ of een ander goed doel.

Vanwege de vele positieve reacties van zowel standhouders als het publiek hebben  nu al besloten om het evenement volgend jaar te herhalen.

Wijken - Centrum 18 november 2013

Na kwart eeuw weer boek over 'mErevoorzitter Fons Poelman onvzngt eerste exemplaaronumenten' wijk Oud-Zuid
ASSEN - Vrijdagavond werd in De Schalm het boek ‘Buurt met Karakter’ officiëel gepresenteerd waarmee voor de tweede keer in bijna een kwarteeuw een publicatie  over deze wijk is verschenen.
In 1990 is er ter gelegenheid van de Open Monumentendag voor het eerst een publicatie gewijd aan de buurt Oud Zuid. De Asser Historische Vereniging moest nog opgericht woToespraak Gerdingrden en officiële monumenten waren toen nog nauwelijks in de wijk aanwezig.
Het boekje sloeg met de vermelding: ‘De wijk Oud Zuid heeft verrassend veel te bie-den aan de burger die is geïn-teresseerd in het gevoel voor esthetiek en het vakmanschap van vroegere generaties’, toen al de spijker op de kop.
Na 23 jaar telt de wijk inmiddels meer dan 130 Rijks-, Provinciale en Gemeentelijke monumenten en dat veroorzaakte weer de behoefte om er een boekje aan te wijden. Dat is dus nu geschied.
Michiel Gerding namens de buurtvereniging Assen Oud-Zuid: “Dit is een boek van de wijk, voor de wijk en door de wijk”, daarmee aangevend dat het boek door een team van buurtbewoners tot stand is gekomen.
Het fotowerk is van Sake Elzinga en er is gebruik gemaakt van het omvangrijke fotoarchief van de Asser Historische Vereniging.
Toespraak GerdingBij buurtbewoners zijn ver-halen verzameld, er is in archieven gedoken en er zijn oude kaarten te voor-schijn gekomen. Zo kon er een schitterend boekwerk tot stand komen.
“Drukkerij Born in de Esstraat is er helaas niet meer, anders hadden we het daar laten drukken”, aldus Michiel Gerding. Het drukken is gedaanDe medewerkers door een ander vertrouwd adres, de Konink-lijke van Gorcum.
Het eerste boek werd over-handigd  aan Fons Poelman (foto) oud-voorzitter en erelid van de buurtvereni-ging Assen Oud-Zuid.
Voor alle medewerkers was er een fles met geestrijk vocht en een dinerbon.

Bijdrage Bert Jippes
*

 

Wijken - Centrum 22 september 2013
Oranjetornado op Nationale Burendag in de Oranjebuurt
Burendag Schoonmaak OranjebuurtASSEN – Het was zaterdag Nationale Burendag’ en dat was voor de Buurtvereniging ‘Oranjestraat e.o’ reden ge-noeg om met een aantal buurtbewoners de ‘Oranje-tornado weer eens te keer te laten gaan in de Oranjebuurt 
Bewapend met bezems en schoffels werden de speeltuin en omliggende straten onkruid vrijgemaakt.
Na afloop was er de traditionele buurtbarbecue waar 30 leden genoten van eten, drinken, burengesprekken en muziek.
Wijken - Centrum 10 januari 2012
Buurtgenoot trakteerde buren op pianoconcert met vertrouwde klassieken
Henk HorlingsASSEN – De Buurtvereni-ging ‘Oranjestraat en omge-ving’ begon het nieuwe jaar in stijl. Exclusief voor de le-den verzorgde buurtbewo-ner Henk Horlings een pia-norecital.
In een  overvolle huiskamer bracht hij op de vleugel werken van onder anderen Bach, Beethoven, Schubert en Debussy ten gehore. Het bleef niet alleen bij de muziek. Henk Horlings gaf ook een verhelderende toelichting op het door hem gebraHuiskamerconcert aan de Oranjestraatchte reper-toire. Na afloop van het con-cert werd bij een kop koffie nog wat nagepraat.
Daarbij bleek dat  de aanwe-zige muziekliefhebbers hopen dat er volgend jaar weer een nieuwjaarscon-cert volgt en een traditie wordt gevormd.
Wijken - Centrum 5 juli 2011

Bewonersoverleg Centrum en ambtenaren verkenden de wijk op gebreken 
WijkschouwASSEN - Samen met Anneke Nieuwenhuis en Peter Zwaans, beiden medewer-kers van de gemeente, heeft   het Bewonersoverleg Cen-trum een wijkschouw gehou-den, een verkenning van de gebreken.
Na de uitleg door Peter Zwaans - werkzaam als assistent wijk-beheerder - over welke indelin-gen en maatstaven de gemeente hanteert bij gebreken en onvolko-menheden in de wijk, toog men in groepjes wijkbewoners naar de Vaart en de Collardslaan tot aan het oude gasfabriekterrein aan de Witterstraat. Hierbij letten de bewoners en de ambtenaren op de technische staat van de straten, trottoirs, straatmeubilair en speel-voorzieningen. En natuurlijk op de staat van het groen, onkruid en de aanwezEerst even bijpratenigheid van hondenpoep en vuilnis.
De klachten en tekortkomin-gen zijn in drie categorieën ingedeeld: urgent,  middel en laag. ‘Urgent’ betekent dat er zo snel mogelijk dient te wor-den hersteld of gewijzigd.
Voor ‘Middel’ geldt een periode van drie maanden de categorie ‘Laag’ moet binnen zes maan-den worden aangepakt.
De bereidheid van de gemeente om samen met de bewoners dergelijke wijkschouwen te organiseren versterkt de betrokkenheid van de burgers bij de leefomgeving in hun buurt. Alle onvolkomen-heden werden dinsdagavond nauwkeurig in kaart gebracht. De lokaties werdenLosse keien langs de Vaart samen met het probleem op de foto gezet en later op de avond besproken.
Bewoners zijn de ogen van de gemeente en door zelf alles in de gaten te houden en de gemeente direct op de hoogte te stellen van de problemen in de wijk kan deze hierop inspelen en zo de buurt leef-baar houden.

   
Bijdrage Lammert Aling
 

Wijken - Centrum 1 december 2010

       Nieuw bestuur moet buurt in
       centrum status doen behouden
    Buurtvereniging Oranje-
    straatBestuur bv Oranjestraat  e.o vierde 50-jarig bestaan
.

ASSEN
– Een groot aantal be-woners hebben het  50-jarig be-staan van hun buurtvereniging van de Oranjestraat en omge-ving gevierd. Dit gebeurde met voor iedereen een drie gangen-diner en een door muzikale buurtleden verzorgd optreden.
Eén buurtbewoner werd speciaal in het zonnetje gezet. Dat was mevrouw Talens, die al lid is vanaf het prille begin in februari 1960.
Op de feestavond werd afscheid genomen van het bestuur, dat tien jaar lang vele activiteiten organiseerde: Henk Stoker (voorzitter), Gerrit Kanninga (secretaris), Anneke Scholte (penningmeester) en Fred Broekema (lid). Zij ontvingen voor hun inspanningen een feestelijk bloemetje.
Het nieuwe bestuur onder voorzitterschap van Anja Schuring, gaat zich vooral toeleggen op het behartigen van de belangen van de buurt. Speerpunten daarbij zijn de terugkeer van de vier jaar ge-leden afgebroken speeltuin en de verkeerssituatie in verband met de nieuwbouwplannen op het terrein van de voormalige Acmesa.
Samen met de gemeente, de woningcorporatie en project-ontwikkelaar Bemog wil de buurtvereniging meedenken over voorzieningen en verbeteringen die noodzakelijk zijn de Oranjestraat en omliggende straten een van de meest geliefde woonbuurten van Assen te laten blijven.
_______________________________________________
Op de foto:  het vertrekkende bestuur met van links naar rechts Henk Stoker, Fred Broekema en Gerrit Kanninga. Anneke Scholte ontbreekt op de foto.


 

Wijken - Centrum 28 november 2008

Sprake van sterke bodemvervuiling Riolering langs Goorlaan en Kerkhoflaan moet hoog nodig worden vervangen


ASSEN –
Het riool in de Goorlaan en Kerkhoflaan achter woningen aan de Vaart ZZ 47-81, voldoet niet aan de eisen die hieraan door de gemeente worden gesteld. Om die reden moet de riolering daar worden vervangen. Aangetroffen bodemverontreinigingen worden gesaneerd.

Tegelijk met de vervanging van het riool wordt, ten behoeve van verbetering van de regenwaterafvoer en ter vervanging van een pompgemaal, parallel een regenwaterriool aangelegd.

Omdat de saneringskosten niet zijn opgenomen in het kostendekkingsplan van het gemeentelijk rioleringsplan, moet er een aanvullend krediet komen.
Binnenkort ontvangt de raad dan ook een voorstel om dat aanvullend krediet van 523.000 euro te verlenen.

Wijken - Centrum 19 november 2008

In centrumgebied Oud Zuid straks alleen nog parkeren met vergunning  


ASSEN
- Het centrumgebied 
Oud-Zuid is door het College van B&W aangewezen als een zone voor ‘Parkeren voor vergunninghouders’. De parkeerdruk rond het centrum is zo toegenomen dat bewoners niet meer in de eigen straat kunnen parkeren. Daarom hebben zij de gemeente gevraagd maatregelen te nemen.

Door het vergunningparkeren verdwijnen ‘wijkvreemde’ parkeerders, zodat er voldoende parkeergelegenheid is voor bewoners en bedrijven.

Het nieuwe systeem wordt binnenkort ingevoerd.

De gemeenteraad moet het tarief voor de vergunning nog vaststellen.

In Oud Zuid gaat het om de volgende straten: Zuidhaege, Oosterhoutstraat, Wilheminastraat, Prinses Beatrixstraat, Prinses Beatrixhof, Prins Clausplantsoen, Esstraat, Parkstraat, Parkplein, Burgemeester Gratemastraat, Bosstraat, Burgemeester Jollestraat, Beilerstraat, Plataanweg, Kastanjelaan, Vogelkerslaan, Meidoornlaan, Iepenlaan, Gouverneur Hofstedelaan en Port Natalweg.

 

Laatste nieuws