zondag 24 oktober

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Wijken - Assen-West 20 december 2012

Leerlingen obs Baggelhuizen en wijk-bewoners beleefden goede kerstmarkt in en bij MFA Het Schakelveld

ASSEN
– Het was woensdagavond heel druk in en bij de MFA Het Schakelveld waar leerlingen van de basisischool en bewoners van Baggelhuizen een gezellinge kerstavond beleefden.
De avond begon met een zangaubade van leerlingen van de obs Baggelhuizen onder leiding van de muziekdocente en de Kerstman. Het schoolplein stond helemaal vol en de stemming zat er gelijk goed in.
Toen de kinderen van obs Baggelhuizen binnen waren voor het zelfgemaakte kerstdiner, werden de ouders naar het buurtcentrum De Schakel in de MFA gebracht. Hier was een grote kerstmarkt met vele kraampjes. In en bij de Van Lieflandschool werden onder deuntjes van een draaiorgel mooie  kaarsen en vogelvoerkransen verkocht, die door de leerlingen zelf waren gemaakt.
Een groot deel van de opbrengst gaat naar de stichting ‘Jarige Job’. Deze stichting zorgt er voor dat kinderen die het thuis minder breed hebben, toch een leuke verjaardag hebben.  Al met al een groot succes dat volgend jaar zeker zal worden herhaald.

 

Wijken - Assen-West 27 april 2010
Twee wethouders bij druk bezochte opening van een algemeen gewaardeerd De werthouders Jaap Kuin en Maurice HoogeveenSchakelveld 

ASSEN
– De nieuwe wethouder van Onderwijs Maurice Hoogeveen had zich geen betere start in het openbaar kunnen wensen. Aan hem de taak in gezelschap (maar niet aan de hand) van zijn voorganger op Onderwijs Jaap Kuin de Multifunctionele Accommodatie (MFA) Het Schakeleld te openen. Het is een stevig uit de kluiten gewassen gebouw, dat de bewoners van Baggelhuizen op een breed terrein ten dienste staat en een grote bijdrage levert aan de leefbaarheid van de wijk.
“Daar sta je dan als nieuwbakken wethouder Wat is er dan mooier dan te beginnen met de opening van dit prachtige en bijzondere gebouw waar vele instanties hun plek hebben”,  zei hij tot de overvolle, mooi ingerichte theaterzaal, die  een trefpunt moet worden voor alle gebruikers. “Her kunnen ook gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd en men kan van elkaars optredens genieten”.
Deze theaterzaal is er volgens de wethouder niet zo maar gekomen. “Daarvoor is veel steun ondervonden van verscheidene fondsen en partijen.” 
Mevrouw Marijke Fokkema van Aska en de kunstenaar Thomas Widderhoven vertelden iets over het kunstwerk in het gebouw -  een gedicht in de vloeren  van de gangen) en de kleindochter vanDe onthulling van het schilderij de dichter Paul Rodenko Willemijn Nijborgh droeg het met veel passie voor.
Architecte Tanja Wendt toonde  zich zeer tevreden over het onderlinge vertrouwen en de samenwerking bij de totstand-koming van het gebouw.
Zij bood 30 mooie wissellijsten aan voor al die gangen in dit enorme gebouw. Van de elk hier gevestigde instellingen hadden twee leerlingen een kleurig schilderij gemaakt, dat de betrokken-heid van de gebruikers moest verbeelden.
Wethouder Jaap Kuin, die betrokken was bij de totstand-koming van de MFA, belichtte in een korte toespraak het goede contact, dat er met de directeuren en medewerkers   van alle betrokken instellingen is geweest. 
Daarna was het tijd om de laatste fase van het schilderij te schilderen en die opdracht was voor hem. In de rechterbovenhoek schilderde hij een goudgele zon die een stralende toekomst voor Het Schakelveld  voorspelt.
Samen met zijn collega Hoogeveen deelde hij tot slot  bloemen uit aan de vertegenwoordigers van alle organisaties, die samen Het Schakelveld vormen.
Toen kon na aankondiging door mevrouw Emmy Mulder, die als ‘werkster’ de hele bijeenkomst bijeen had ‘gepoetst’, het glas worden geheven op het tot stand brengen van deze MFA en de nuttige functies die deze gaat vervullen.
De vele aanwezigen maakten daarna gebruik van de  gelegenheid het multifunctionele onderkomen te bekijken.
Dat was door de omvang nog een hele klus, die tot de algemene indruk van ‘een goed geslaagd gebouw’ leidde.

Bijdrage Ineke Heijting.
Wijken - Assen-West 14 december 2009

Kerstmarkt in Baggelhuizen viert eerste lustrum  na renovatie van Het Sticht

ASSEN – Het is vijf jaar geleden dat het eens zo troosteloze plein in het winkelcentrum flink werd opgeknapt. Om dit project van de grond te krijgen is stichting 'Het Sticht in' opgericht. Samen met de gemeente is het karwei geklaard. "Om geld in te zamelen hebben wij diverse publieksacties georgani-seerd" zegt Arriën Kroek, penningmeester van 'Het Sticht in'.
"Vooral de kerstmarkt sloeg erg aan bij het publiek. Daarom zijn we, nu we ons doel  hebben bereikt, doorgegaan met het organiseren van de kerstmarkt. Dit jaar voor de vijfde keer, wegens doorslaand succes. Nu doen we het alleen niet meer om geld in te zamelen maar voor het sociale aspect in de wijk”.

Van vrijdagavond half vijf af kan men temidden van vuurkorven met een hapje en een drankje in winterse sferen komen. Ook bestaat de kans dat men de kerstman tegen het lijf loopt. 
De vijftien kraampjes bieden tal van kerstartikelen, brood & banket, antiek & curiosa, lekker eten en vooral veel gezelligheid. Kinderen kunnen er broodjes bakken en er kan zelfs een kerstboom worden gekocht.

 

Meer info:  www.hetstichtin.nl

 

Wijken - Assen-West 22 september 2008

Vingerafdruk burgemeester gaf toegang tot zevende ves-tiging van de kinderopvang Aankomst van Pinokkio en Burgemeester Sicko Heldoorn bij de nieuwe vestingPinokkio

ASSEN -
Burgemeester Heldoorn begon maandagmorgen de nieu-we week met een busreisje naar de Lauwers. Dat deed hij heel toe-passelijk in gezelschap van Pi-nokkio en een groepje verklede kinderen die hem van het stadhuis ophaalden omdat hij de zevende vestiging van het kinderdagverblijf Pinokkio zou openen.
Bij het gebouw aan de Lauwers werd hij begroet dooOpening Pinokkio Burgemeester Sicko Heldoornr een grote groep kinderen die hem een zelfgemaakte papieren bloem aanboden en hem uitbundig  het lied 'Met Pinokkio op pad’ toezongen. Muzikaal toegerust  kon hij toen aan de hem toebedachte taak beginnen: het openen van de deur van het nieu-we gebouw op een niet alledaagse, maar wel toekomstgerichte wijze.
Hij moest dat namelijk met een vingerafdruk doen maar hoe gemakkelijk dit ook leek, de eerste poging mislukte, waarna nogmaals een poging moest worden gedaan de lokatie te ontsluiten.
In de herhling was hij gelukkiger en stralend nam hij van de jonge jeugd het applaBurgemeester Sicko Heldoorn leest voor op Pinokkio over Dikkie Dik, de rode katerus in ontvangst dat als beloning diende.
Eenmaal binnen was er voor hem en het begeleidende gezelschap  even tijd voor een kop koffie met gebak. Daarna volgde een bezichtigingstoer door alle ruimten, hoorde men van een groep kinderen een vrolijk lied aan en nam de burgemeester de tijd het amusante verhaal over een dikke rode kater voor te lezen.
Hij vertrouwde de kinderen toe dat zijn eigen poes Henk hele-maal in het spoor  van de rode kater ook wel eens voor niet al te welriekende kattenbakluchtjes zorgt.De burgemeester bij het kleuren een Pinokkio tekening
De hoge bezoeker kreeg van alle kinderen een groot schilderij met al hun namen erop.  Bij het kleinste op-vangkindje zat een sneltekenende kunstenares, die in een oogwenk drie Pinokkio tekeningen voor de burgemeester klaar had. Het was een gezellige, ongedwongen bijee-nkomst die door veel betrokken ouders en andere belangstellenden werd bijgewoond.
Voor de medewerkers van het kinderdagverblijf, die heel tevreden zijn over hun nieuwe onderkomen in Assen-West, was het  een memorabele ochtend.

Bijdrage Ineke Heijting


 
 
 
 

 

Wijken - Assen-West 12 augustus 2008

Gemeente wil na bezoek aan wijk
weten hoe bewoners geluid beleven

In september begint onder-zoek naar geluidshinder in Baggelhuizen en Westerpark


ASSEN
– Er gaat in september en oktober een onderzoek plaatsvinden maar de beleving van het geluid in de wijk Baggelhuizen en het Westerpark.
Tegelijk start een onderzoek naar de diverse geluidsbronnen in en rond de wijk. Dit is een gevolg van het bezoek dat het college van B&W in november vorig jaar aan Baggelhuizen bracht.
Toen was geluidsoverlast een van de belangrijke gespreksonderwerpen. Bewoners gaven aan dat de geluidshinder de afgelopen jaren is toegenomen en om na te gaan in hoeverre dit het geval is, heeft de gemeente ingenieursbureau Oranjewoud en de Rijksuniversiteit Groningen opdracht gegeven dat te onderzoeken.

Onderzoekers gaan daartoe  interviews houden met wijkbewoners. Hierbij komt aan de orde of bewoners geluidshinder ervaren en in hoeverre dit van invloed is op hun welbevinden.
Verder gaan de onderzoekers metingen verrichten bij de diverse geluidsbronnen in en om de wijk zoals de schietbaan, DeSmelt en het TT Circuit.
De opzet van het onderzoek wordt binnenkort besproken met het bewonersoverleg. Eind dit jaar moeten de onderzoeksresultaten bekend zijn.

Wijken - Assen-West 23 april 2008
Plannen voor multifunctio-neel gebouw Baggelhuizen in De SchakelMFA Baggelhuizen gepresenteerd

ASSEN
– Wethouder Jaap Kuin heeft woensdag de plannen voor de Multifunctionele Accommo-datie in Baggelhuizen het wijk-gebouw De Schakel officieel gepresenteerd.
 
Dat gebeurde in aanwezigheid van onder meer de projectleider en de architect en dat maakte meteen de weg vrij voor de inwoners van Baggelhuizen om ’s avonds tijdens een inloopavond een blik te werpen op de tekeningen van het ambitieuze project, dat bijna tien miljoen euro gaat kosten.
Het moet begin 2010 worden opgeleverd.
Wijken - Assen-West 21 april 2008

Definitieve ontwerpen Multi-functionele Accommodatie
Baggelhuizen in De Schakel


ASSEN
- De ontwerpen voor de gebouwen en de terreininrichting van de Multifunctionele Accommodatie Baggelhuizen zijn definitief. Woensdagavond bestaat er in de Schakel aan de Wouden tijdens een inloopavond van acht uur af voor de omwonenden en belangstellenden gelegenheid de tekeningen te bekijken en er kunnen ook vragen worden gesteld.

Wijken - Assen-West 22 februari 2008

Bewoners Baggelhuizen en de gemeente laten samen geluidsoverlast onderzoeken


ASSEN
- Het Bewonersoverleg, de stichting geluidshinder Baggelhuizen en de gemeente gaan gezamenlijk een onderzoek laten doen naar geluidsoverlast. Het gaat om een onderzoek naar bronnen en de beleving van geluid. De gemeente heeft toegezegd meer aandacht te gaan besteden aan handhaving.

Tijdens het collegebezoek aan Baggelhuizen in november vorig jaar is veel aandacht besteed aan geluidsoverlast in de wijk. Het Bewonersoverleg bracht naar voren dat er veel geluidsbronnen zijn in de directe omgeving van Baggelhuizen. En deze worden nu in kaart gebracht.

Een onafhankelijk bureau gaat aan de slag om  te achterhalen hoe de bewoners de geluidshinder in en om de wijk ervaren en welke invloed dat heeft op hun woon- en leefsituatie.

Vertegenwoordigers van bewoners en de gemeente stellen gezamenlijk de onderzoeksvragen hiervoor op.

Tijdens het overleg is toegezegd meer aandacht te besteden aan de handhaving rond bestaande geluidsbronnen. Het gaat daarbij onder andere om evenementen bij de Baggelhuizerplas en activiteiten in het Stadsbroek.
Verder zal de gemeente overleggen met Rijkswaterstaat over mogelijke aanpassingen aan de A28. Het gaat dan om het gebruik van geluidsarm asfalt en het verlagen van de maximum snelheid.

 

Wijken - Assen-West 7 augustus 2007

Over twee  jaar ambitieus project grotendeels klaar. Buurt hoort in september nader over de plannen Miljoenenplan voor multi-functionele accommodatie
in Baggelhuizen dankzij initiatief van drie scholen


ASSEN
– Er komt een multifunctionele accommodatie in Baggelhuizen. Het college is akkoord gegaan met een voorlopig ontwerp dat verdere uitwerking behoeft.  De raad mag in de eerste zitting na het zomerreces oordelen en beslissen over een aanvullend uitvoeringskrediet van € 7.600.000 om de bouw te realiseren.

De accommodatie komt te staan op het terrein bij het huidige wijkgebouw De Schakel in Baggelhuizen en biedt ruimte aan onder meer drie scholen, wijkvereniging De Schakel, kinderopvang, een sportzaal, een jeugdhonk en kinderdagcentrum De Arkel.

Het voorlopig ontwerp is tot stand gekomen in samenwerking met alle betrokken organisaties.
Dat zijn de OBS Baggelhuizen, CBS Het Octaaf, Van Lieflandtschool, De Arkel (onderdeel van Stichting de Leite), Wijkgebouw de Schakel en de Kinderopvang SPA en ASKA.  Er komen ook een sportzaal, een jeugdhonk en een wijkpost.

Het initiatief voor de accommodatie komt van de scholen. In 2005 is gestart met de plannen voor de invulling van het terrein. Als alles volgens de planning verloopt kunnen de scholen als eerste in de zomervakantie van juni 2009 over.

Buurtbewoners zijn in de afgelopen periode geïnformeerd over de plannen via verschillende informatiebijeenkomsten. Daarnaast ontvangen zij half september een nieuwsbrief om hen nader te informeren over het voorlopig ontwerp en de huidige stand van zaken.

 

 

Wijken - Assen-West 22 juni 2007

Door eénmans vuilniswagen containers in de modder in Salland. Wethouder Langius gaat er wat aan doen doLuc Rengers, strijd tegen dreigend gezinsdramaen


ASSEN
Luc Rengers (PvdA) vroeg donder-dagavond aandacht voor met name de situatie in Salland (Baggelhuizen) waar het ophalen van vuilnis moeilijkheden geeft. De geautomatiseerde vuilniswagens komen daar nog al eens in problemen als het regent, want dan staan de containers in de modder en moeten de chauffeurs bijspringen.
Wethouder Alex Langius: “Zeg me waar het precies is en er worden maatregelen genomen”.

Het is niet alleen modder of modderig gras waar de automatische grijparm-vuilniswagens in de problemen komen, ook moet de wagen soms bijna onneembare bochten maken of kunnen niet draaien en moeten dan achterwaarts de straat weer uit.

Wethouder Langius zei regelmatig met de specifieke problemen van de automatische vuilniswagens bezig te zijn geweest.
Er zijn container-plateaus aangelegd en soms bomen gekapt. De wethouder wilde graag precies horen waar nu nog problemen zijn. Hij neemt dan op zo snel mogelijke termijn maatregelen.

Laatste nieuws