woensdag 20 februari

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Nieuws 30 augustus 2005

Persoonlijke Noten lll

Wel of geen TT World?

Gemeente mag zich niet laten chanteren maar TT World moet er voor Assen en Drenthe wel komen

Presentatie plannen TT 75
ASSEN
– De ontwikkeling van de inmiddels berucht geworden Noordlus van het TT Circuit heeft een wending gekregen die zij nooit had mogen hebben. Tien dagen voor de 75ste TT was er veel jubel. Assen zou een attractie van wereldformaat krijgen. Tijdens de jaarlijkse TT persconfe-rentie waarop de plannen werden ontvouwd, toonde met name CdK Ter Beek zich zeer enthousiast en zei zelfs ‘flabbergasted’ te zijn, ver-rassend verbaasd. Een project van tientallen miljoenen euro’s en een plaats op de kaart van de nationale topattracties.

Twee maanden later lijkt de euforie (voorlopig?) verdwenen.

De plannen werden door de bliksem getroffen. Zo althans zijn de woorden overgekomen van TT voorzitter Jos Vaessen die vorige week die bliksem liet inslaan door een SOS te laten uitgaan aan het adres van de gemeente. Hij riep op tot meer flexibiliteit en  niet het oor te laten hangen naar de regeltjes, maar per direct met meer steun voor de plannen over de brug te komen. Uiterlijk 1 november moet met de renovatie van de Noordlus worden begonnen, maar de start daarvoor is afhankelijk van het doorgaan van TT World, zo werd gesteld. Er ligt tachtig miljoen klaar maar die staan op het spel als voor een aantal onderdelen van het plan geen toestemming wordt verleend.

(Tussendoor vermeld ik even dat er tijdens de bewuste persconferentie met geen woord over eventuele hindernissen is gesproken)

Met een beetje druk komt het wel goed

Een dag later verklaarde wethouder Theo Verdegem dat het TT bestuur en de projectontwikkelaar van het begin van de onderhandelingen af op de hoogte waren van de genoemde beperkingen en dat de gemeente nu Presentatie plannen TT 75de zwarte piet krijgt toegespeeld. Het zou er ten onrechte op neerkomen dat als TV World niet doorgaat dit de schuld van de gemeente is.Van de zijde van de TT is niet tegengesproken dat men op de hoogte was van het standpunt van de gemeente ten aanzien van de drie genoemde onderdelen uit het plan. Uitlatingen van deze kant tenderen naar de conclusie dat men ervan is uitgegaan dat het uiteindelijk allemaal wel goed zou komen als er een beetje druk werd uitgeoefend, want welk gemeentebestuur zou het lef durven hebben een zo groots plan te torpederen?

Deze week gaan de twee partijen aan tafel om over de gerezen problemen rond de Noordlus te praten.

Dat wordt een moeilijk gesprek want het lijkt er op dat zij bij eerdere onderhandelingen over de zaken die nu in het geding zijn vóór de persconferentie van 14 juni niet tot elkaar zijn gekomen en dat er zelfs sprake moet zijn geweest van een verwijdering.

Ik leid dat af uit het feit dat bij de planpresentatie geen bestuurder van de gemeente achter de tafel der prominenten zat, maar wel de commissaris van de koningin die de provincie representeerde en zelfs het woord voerde.

Journalistieke blunder van jewelste

Dat was een opvallende absentie want normaliter zou daar ook een stralende burgemeester of een loco hebben gezeten.

DezeTT World 2007 omissie heeft toen geen aandacht gekregen en ik verwijt mijzelf dat ik toen journalistiek gesproken geblunderd heb. Daar kwam ik pas achter toen ik de uitlatingen van Jos Vaessen van 22 augustus in een artikel had verwerkt en er enige toen geplaatste foto’s bij zocht. In een Aha-Erlebnis realiseerde ik mij dat er inderdaad geen champagmeglas door een gemeentelijke autoriteit op het feestelijke gebeuren was geheven. Ik had toen met de aan het vak verwante achterdocht moeten informeren naar de reden van die absentie.
Die was te opmerkelijk om zo maar voorbij te laten gaan. Wat mij een beetje troost is, dat de collega’s er evenmin mel-ding van maakten, maar het blijft een blunder van jewelste.

De uitlatingen van Jos Vaessen, die allesbehalve vleiend voor het gemeentebestuur waren, troffen mij als zeer ondiplomatiek en niet bevorderlijk voor een goede verstandhouding, ook al vloeiden ze voort uit bezorgdheid. Nu we weten dat het TT bestuur  en TT World ontwikkelaar op de hoogte waren van het standpunt van de gemeente ten aanzien van de gewraakte onderdelen, komt de aanklacht tegen de gemeente over als een nare poging die onder druk te zetten of duidelijker gezegd te chanteren.

Druk moet van de ketel en excuses

Nu de partijen bij elkaar komen is het eerste wat er moet gebeuren dat de druk van de ketel gaat.

Jos Vaessen cs zullen moeten beginnen met te verklaren dat zij misschien wel een beetje druk hebben willen uitoefenen, maar dat er van een chantagepoging beslist geen sprake is geweest, al kwam dat misschien wel zo over. ‘Onze excuses daarvoor!’

Dan is de angel er uit en de basis gelegd voor een gesprek dat de gemeente de gelegenheid geeft nog eens na te gaan of het standpunt ten aanzien van de megadisco, de reuzebios en de gokhal na veel overleg met de achterban – en dat is in dit geval de raad – kan worden herzien. Enige overdenking zal kunnen leiden tot de gedachte dat er ten aanzien van de gokhal in de raad geen meerderheid is te vinden voor het afgeven van een vergunning.

Recentelijk hebben we nog beleefd dat in de onderhande-lingen met Van Eijl een zogenaamd Minicasino (een deftig woord voor gokhal) taboe werd verklaard. Dan kan men nu moeilijk een ander standpunt innemen.

Bezwaar tegen disco van tafel geveegd

Met de disco en de bios ligt het anders. Het argument dat een disco in de lus voor onze jeugd - als door wethouder Verdegem beweerd - sociaal onveilig zou zijn, kan zo van tafel worden geveegd.
Het gaat hier niet om bezoekertjes van veertien en vijftien die normaliter op de fiets of lopend naar het wijkgebouw gaan, maar om het uitgaande jongerenpubliek, dat er niet tegen opziet van Assen uit ver Friesland in te trekken, naar Beilen of ver oostwaarts te gaan om zich in de discopaleizen in het Drents of Gronings Duitse grensgebied te vermaken.

Dat een filmpaleis in het attractiepark eventueel een concurrent zou zijn voor de filmtheaters in het nieuwe Cultureel Centrum is al evenzeer onzin, zeker als het gaat om een bijzonder iets als een Imax Theater dat in een dagattractiepark gewoon thuishoort.

Miljoen bezoekers voor echte publiekstrekker

Het is overigens evenzeer onzin dat het doorgaan van TT World afhankelijk is van het kunnen vestigen van deze drie zaken. Als die de exploitatie van TT World moeten rondmaken dan kan men beter nu al de hele geschiedenis afblazen want dan is die op zand gebouwd. Als TT World wordt opgezet als een echte publiekstrekker dan is een aantal van tegen de miljoen bezoekers en zelfs ver daar boven haalbaar. De opbrengst van zo’n gokhal speelt dan geen enkele rol.

Eigenlijk is deze hele toestand niet meer dan een storm in een glas water. Wanneer er door de twee partijen op een meer volwassen wijze was gehandeld had men alle consternatie kunnen voorkomen.

In juni al sprake van herrie in de tent

Wat het college betreft had men in een veel vroeger stadium de raadsleden bij de zaak moeten betrekken. Ik heb de indruk gekregen dat zij, die in feite de beslissingen moeten nemen, veel te weinig zijn gekend in de gang van zaken. De afwezigheid van een collegelid bij de presentatie in juni duidt er op dat er toen al sprake was van herrie in de tent.

Na de publicaties over de TT World hadden de raadsleden terstond moeten worden ingelicht en was er gelTT World 2007egenheid geweest te sonderen hoe de zaak er politiek voor stond. Immers, het bestemmingsplan, waar het allemaal om draait, moet de volgende maand worden behandeld en dan komt vast te staan wat er in De Haar wel en niet mag.
En het zou best eens kunnen zijn dat een meerderheid van de raad over een aantal zaken anders oordeelt dan nu bij de onderhandelingen is ingevuld.

Gebeurt dat, dan mag het college zich het verwijt maken niet met meer openheid de raadsleden te zijn tegemoet getreden.

Niet de koninklijke weg bewandeld

De andere partij kan evenwel nu al worden verweten met de juni-aanval een volkomen verkeerde koers te hebben genomen. Men heeft de verkeerde weg bewandeld. Dat had de koninklijke weg moeten zijn. Toen men het gevoel kreeg dat de onderhandelingen waren vastgelopen en dat er actie nodig was om de zaak weer los te krijgen had men de democratische weg moeten kiezen en zich tot de raad moeten wenden.

Want het is nog altijd zo dat de raad de baas in het stadhuis is. De raadsleden willen dat zelf nog wel eens vergeten, maar het ligt in de wet verankerd.

Trouwens, wethouder Theo Verdegem heeft dat op woensdag 23 augustus, toen hij zijn reactie had gegeven op de uitlatingen van Jos Vaessen, zelf nog eens bevestigd. “De raad beslist straks over het bestemmingsplan. Dus ook over wat er wel en niet mag op De Haar”.

Het is kort dag. Op 22 september is er raadsvergadering en voor die datum moet de commissie Fysieke Infrastructuur zich over de plannen buigen.

We gaan spannende dagen tegemoet. Maar waar het allemaal ook naar toe gaat, voor Assen en Drenthe moet TT World er wel komen!


Jan Hof

 

 

Laatste nieuws