donderdag 23 september

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Politiek - De raad in het vizier 19 januari 2014

       De Raad in het Vizier
  Raad heeft zorgen over ouderen die
    buiten de boot dreigen te vallen
Rapport Meedoenbeleid
en Kinderombudsman volop praatstof voor de raad. Assen is goed bezig
ASSEN – Naar de reacties uit de raad te oordelen is Assen goed bezig met het ‘Meedoenbeleid’ al zijn er hier en daar wel wat kritische kanttekeningen geplaatst. Met name Jan Broekema (SP – en dat was niet onverwacht – waagde zich daar aan. Zo vond hij de toonzetting van de brief van het college van weinig urgentie getuigen en dat niet duidelijk was wat het deed om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Dat geldt bijvoorbeeld de Formulierenbrigade, welke gezinnen worden geholpen en wat het college doet met de signalen van de formulierenbrigade.
Wethouder Ankie Beenen
bestreed deze opvatting van de SP met vuur. Het college is zich zeer bewust van de urgentie van het sociale beleid. Er is de laatste tijd een toestroom van ZZP-ers en WW-ers met te hoge lasten.
“Wij richten alle aandacht op deze groepen. Binnenkort krijgt de raad een brief over de besteding van de zogenaamde Kleinsma-gelden ter bestrijkding van armoede en de schuldenproblematiek. Dus hoezo te weinig urgentie?!
De SP had ook zorgen over het Ouderenbeleid. Volgens Jan Broekema raakt er een grote groep ouderen uit beeld en maken er minder ouderen gebruik van het Meedoenbeleid.
Ook Cees Talsma (D66) was van mening dat hier meer aandacht aan moet worden besteed.
Job Wolters (PvdA) vond dat Welzo meer met de eigen reorganisatie bezig is dan met de oudere Assenaren. In het programma ’DOEN’ werken de organisaties wel goed samen. Daar zou Welzo een voorbeeld aan moeten nemen.
Wethouder Beenen nam in felle bewoording afstand van de opvatting van haar partijgenoot. Welzo is juist volop bezig de sociale armoede onder ouderen te bestrijden.
Zorgen voor ontmoeten, activiteiten en participeren is de kern van de deze aanpak. Inderdaad is er een kleine groep oude-ren die niet bij de loketten komt en die dus niet in beeld is. Maar de kern-aanpak is opsporen en laten participeren en vereenzaming verminderen door mensen uit hun isolement te halen. Daarbij geldt het motto 'collectief waar het kan, individueel waar het moet’!’
Siemen Vegter (CDA), vond het van belang dat de doelgroep volledig bereikt wordt. Het college wil jongeren laten meepraten maar daar moet het niet bij blijven. Meedenken en meebeslissen moet het eindresultaat zijn.
De wethouder zegde toe de resultaten van de gesprekken te zullen verwerken in de uitvoeringsplannen.

Gezien de berichten in de media wil het CDA dat er nog meer aandacht komt voor jonge mantelzorgers. De wethouder was het daar mee eens en zei dat het college er voor zal zorgen dat ze die aandacht krijgen.
Egbert Prent (Du/Pre)
wilde weten hoeveel gezinnen er geen gebruik van de Wmo pot hebben gemaakt, waardoor er geld is overgebleven. Want wat zou je niet met dat geld ( (€ 72.000) ten behoeve van kinderen kunnen doen. 
Ook Laura Punt (Gr.L) riep op tot meer inzet, zodat iedereen bereikt wordt en het geld wordt besteed.
Job Wolters (PvdA) vond dat de ambities opgeschroefd moeten worden. Wat gaan we doen om al het geld te besteden.
Wethouder Ankie Beenen zeï dat de € 72.000 een moment opname is.
“Aan het eind van het jaar was het niet-bestede bedrag nog maar € 27.000. De extra inspanningen om ZZP-ers en WW-ers te bereiken hebben dus wel degelijk resultaat gehad."
Cees Talsma
was van mening dat Assen het nog niet zo slecht doet. Wat betreft de voorzieningen in natura moet de evaluatie zich niet alleen richten op de ontvangers, maar ook op de leveranciers. De wethouder zei dat daar aan gedacht wordt. Onlangs is bijvoorbeeld de winkelketen Action aan de webshopdeelnemers toegevoegd. 
Laura Punt (Gr.L) zei een warm voorstander te zijn van het betrekken van de stichting ‘Leergeld’ binnen het bestaande Asser aanbod.
Margreet Boersma (ChrU) sloot zich hierbij aan maar dacht ook aan bijdragen aan het jeugdsportfonds. De wethouder zei dat met beide stichtingen contact is om te kijken hoe die, via DOEN, verbindingen kunnen aangaan met de hier werkzame organisaties.
Margreet Boersma was blij dat de aanbevelingen van de Kinderombudsman worden overgenomen.
De ChrU heeft hart voor kinderen. Het Meedoenbe-leid wordt gewaardeerd. Dat  moet daarom na 2015 worden voortgezet. De wethouder zei dat alle evaluaties met betrekking tot het Meedoenbeleid in 2015 zullen worden meegenomen.
Ook Job Wolters (PvdA) was van mening dat het Meedoenbeleid van essentieel belang is voor kinderen en de samenleving.
Noes Solisa (PLOP) stelde vast dat aanvragers geld laten liggen en wilde weten of het college inzicht heeft in dat gedrag. Ook het onderwijs zou bij het Meedoenbeleid moeten worden betrokken. Immers, kinderen in mindere sociale omstandigheden presteren minder. Schoolprestaties kunnen dus een aanduiding zijn van die omstandigheden.
Wethouder Beenen was ook van mening dat onderwijs het middel is voor kinderen om hun rugzak met bagage voor het verdere leven te vullen.
Greta Netjes (VVD)
vond dat Assen met het Meedoenbeleid goed bezig is. Zij maakt zich zorgen over de buurtteams, het samenwerkings verband tussen gemeente en professionele en vrijwilligers organisaties.
In de wijk Kloosterveen heeft de Van Boeijen coördinator afgehaakt. Wat blijft er zo over van de samenwerking?
“Die  gaat gewoon door”, zei de wethouder. "Het afhaken van de Van Boeijen coördinator heeft alles te maken met financiële en organisatorische ontwikkelingen binnen Van Boeijen. Aan een coördinator worden hoge eisen gesteld.
Er wordt gezocht naar een nieuwe en dat kan even duren. Maar
de opbouw van het buurtteam gaat ondertussen door”.
Aan het eind van het ‘Vragenuurtje’ werd duidelijk dat de raad in grote lijnen instemde met het door wethouder Ankie Beenen verwoorde sociale beleid. 

Bernie Wiegman

Laatste nieuws