donderdag 23 september

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Politiek - De raad in het vizier 18 december 2013

       De Raad in het Vizier
Moet Plateau zelfstandig worden? Harmke Vlieg: JA Jan Broekema: NEE. 
Financiën lijken nu op orde.
ASSEN – Binnen Plateau , de Openbaar Onderwijs organisatie, speelt een aantal zaken zoals de verzelfstandiging en hoe houd je de begroting sluitend en wat is de stand van zaken met betrekking tot het passend onderwijs,  Deze aspecten kwamen dan ook voluit aan de orde bij de bespreking van de financiële stukken.
Inge Eshuis (D66), Noes Solisa (PLOP) en Laura Punt (GrL) wilden weten wat de stand van zaken os met betrekking tot het ‘passend’ onderwijswijs aan kinderen met een achterstand, dat met ingang van 2014 binnen het reguliere onderwijs moet plaatsvinden. Wethouder Maurice Hoogeveen zei dat het passend onderwijs de volle aandacht heeft. Plateau zoekt op dit moment overleg met organisaties die contact hebben met kinderen die hiervoor in aanmerking komen. De basis wordt gelegd, zodat men straks in staat is naar elkaar te verwijzen, zodat per kind de meest optimale oplossing kan worden gevonden. De raad zal januari 2014 nader worden geïnformeerd.
Martin Sagel (PvdA) was blij dat de rekenregels voor het opstellen van de begroting nauwkeuriger zijn vastgesteld, met als gevolg een nauwkeuriger begroting.
Het schatkistbankieren levert ook voor Plateau een stevig verlies aan rente inkomsten op. De wethouder zei dat dit een punt van zorg is. Het Bijzonder Onderwijs heeft dat probleem niet omdat er geen relatie is met de gemeente, zoals Plateau die wel heeft. Als Plateau verzelfstandigt, is schatkistbankieren dus niet meer aan de orde.
Greta Netjes (VVD) stelden vast dat Plateau financieel goed bezig is.  Zowel Martin Sagel als Laura Punt (GrL) en Jan Broekema (SP) stelden vast dat de accountantsverklaring ontbrak.
Hiervoor is volgens wethouder Hoogeveen een eenvoudig verklaring. In de oorspronkelijke plannen zou Plateau met ingang van 2012 verzelfstandigd zijn. Daarom is dat jaar het contract met de accountant van de gemeente opgezegd. De verzelfstandiging is vertraagd en daarom is het contact met de gemeentelijke accountant weer hersteld en die heeft de boeken gecontroleerd. Het rapport zal als nog naar de raad worden gezonden.
Thilla Franken (CDA) zei, dat de reserves ‘bestuur en beheer’ ieder aar minder werden. Maar daar staat een hele reeks van andere reserves tegenover. Waarom niet één post reserves?
CDA en D66 kijkem eken met spanning uit naar de nieuwe verordening die begin 2014 zal verschijnen.
De reactie van wethouder Hoogeveen was dat de reserve ‘beheer en bestuur’ de enige bedrijfsonderdelen zijn waar de gemeente een bijdrage mag leveren. Die is jaarlijks door de raad vastgesteld op 260.000 euro. Als alle reserves bij elkaar worden gevoegd is de post ‘beheer en bestuur’ niet meer te onderscheiden. Daar-mee is dan niet duidelijk welk deel van Plateau door de gemeente wordt gesubsidieerd. Ddarmee zou het bij-zonder onderwijs recht hebben op een zelfde subsidie.
Harmke Vlieg ) bleek  een groot voor stander van de verzelfstandiging en vroeg wanneer de gestopte gesprekken daarover weer op gang komen.
Ook Inge Eshuis  en Greta Netjes  pleitten voor verzelfstandiging op korte termijn.
Jan Broekema  wilde echter een streep halen door de verzelfstandiging. Wethouder Hoogeveen zei dat de gesprekken over de verzelfstandiging het afgelopen jaar op een laag pitje hebben gestaan. Plateau heeft zich eerst geconcentreerd op het verbeterplan en het op orde krijgen van de financiën.
Harmke Vlieg  wilde geen nieuwe huisstijl na de verzelfstandiging. Dat is geld dat beter aan het onderwijs kan worden besteed.
Noes Solisa (PLOP)
was van mening dat er kosten bespaard Kimmem worden door meer aan energiebesparing te doen. Wethouder Hoogeveen zei dat er kritisch  naar wordt gekeken, evenals naar de verduurzaming van gebouwen en de luchtverversingsystemen.
De raad stemde in met de definitieve bijdrage door de gemeente van 258.900 euro over het jaar 2012 en een voorlopige bijdrage van maximaal 260.000 euro voor het jaar 2014.

Bernie Wiegman

Laatste nieuws