zondag 11 april

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Wonen & Werken - Werken 16 december 2017

Zaken die ons raken

Fijnstof is niet fijn!

ASSEN- De gevaren van fijnstof als veroorzaker van longaandoening zijn veel groter dan werd gedacht. De longartsen roepen het luid en duidelijk. ‘Fijnstof is een bedreiging voor de volksgezondheid, een sluipmoordenaar.’ Longaandoeningen zijn niet aangenaam. Daar kan ik helaas over meepraten. Maar dat even terzijde. Het gaat om iets anders.

De Nobellaan is een drukke straat in Assen. Veel vrachtverkeer, auto’s en brommers. Aan die Nobellaan, bij de kerk met de naam ‘De Bron’, staat een basisschool (Het Kompas) en vlak daarbij, aan de straat (Nobellaan) is een kinderdagverblijf/ buitenschoolse kinderopvang (De Speelboom/ Doomijn). Wij vragen ons af of dat wel gezond is voor die kinderen. Zou daar wel eens zijn gemeten?

Voordat de bouw van die scholen begon heb ik aan de ‘Gemeente’ gevraagd of er daar wel scholen mochten worden gebouwd. Dit in verband met de luchtvervuiling. Het antwoord dat ik kreeg luidde als volgt: Wij voldoen met de bouw van de scholen aan alle wettelijk normen. Op internet heb ik toen gezocht naar die normen. Helaas kon ik die niet vinden. Daarom de ‘Gemeente’ maar weer benadert. Kunt u mij ook zeggen wat de wettelijke normen zijn voor de luchtkwaliteit bij een school? Hebt u die gemeten, waren de volgende vragen. Het antwoord was duidelijk. Er zijn geen normen voor de luchtkwaliteit Ja, dan voldoe je wel aan de ‘niet’ bestaande wettelijk voorschriften. Nu er meer bekend wordt over dit onderwerp, kwam het weer bovendrijven. De vraag die ik dan maar weer herhaal is: Voldoet de luchtkwaliteit bij de genoemde scholen aan de wettelijke normen? Normen die er vermoedelijk nu wel zijn. Ook de afstand tussen de school, het kinderdagverblijf en de rand van de weg is daarbij belangrijk. We hopen het beste en misschien valt het wel mee.

Voorkomen blijft beter dan ……

Jaap Bouma.

 

 

Wonen & Werken - Werken 28 september 2016
Ontslagen 'retail'werknemers uit Drenthe en Overijssel krijgen hulp bij vinden van nieuwe baan
 
ASSEN - Zo'n 800 mensen uit 'retail' krijgen hulp bij vinden van een nieuwe baan Deze week ontvangen zo’n 800 werkzoekenden in de provincies Drenthe en Overijssel een brief met daarin een aanbod om ze verder te helpen op met  de arbeidsmarkt. De provincie Drenthe werkt samen met de provincie Overijssel, Drentse gemeentes, FNV, CNV, VNO-NCW en het UWV om de
werkloosheid in de retailsector aan te pakken.
Hiervoor is een aanvraag voor Europese cofinanciering ingediend bij het Europees Globaliseringsfonds.
‘Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe', twee belangrijke ingrediënten uit ons
Collegeprogramma voor een duurzame arbeidsmarkt. Daarnaast willen we Europese kansen benutten om onze beleidsdoelstellingen te realiseren, daarom hebben we besloten om samen met onze partners een aanvraag in te dienen bij het Europees
Globaliseringsfonds’, aldus gedeputeerde Cees Bijl.
De retailsector is na de zorg de belangrijkste sector qua werkgelegenheid in Drenthe en Overijssel. Door de financiële crisis en faillissementen van enkele grote
ketens heeft er de afgelopen maanden een ontslaggolf plaatsgevonden in deze sector. Door dit project kunnen 800 mensen begeleid worden naar werk of
zelfstandig ondernemerschap door trainingen, opleidingen en een mobiliteitspool.
De looptijd van het project is twee jaar en is vooruitlopende op de toekenning van
de Europese bijdrage al gestart.
De cofinancieringsbijdrage van de provincie Drenthe bedraagt 165.000,- euro. Dit
levert naar verwachting een Europese bijdrage op van 1,7 miljoen euro.
 
Wonen & Werken - Werken 15 juli 2016

Winkel in = winkel uit.

Discriminatie?

Assen. We waren verzeild geraakt in een winkel van de AH. Bij één product was de prijs moeilijk te vinden. Het product stond op het onderste schap. Als je dan de prijs wilt weten, moet je op de knieën om de aanduiding te lezen. Dit is een probleem dat we bij vrijwel alle AH winkels tegenkomen. Gelukkig kun de kleren schoonhouden, als je weet, of te weten komt, waar je de prijs kunt scannen.
Daar, bij zo’n apparaat, las ik de prijs en de mededeling dat er een korting was als je een bon inleverde. Hoe kom je aan die bon, was mijn vraag aan een voorbij snorrende persoon in een herkenbaar AH-jasje. ‘O, die moet je van de computer downloaden en printen’ was het blijmoedig antwoord. Maar als je geen computer hebt of er niet mee kunt omgaan, hoe moet dat dan, vroeg ik wat plagend. Een blik die geïnterpreteerd kon worden alsof ik een persoon was van een andere nog niet ontdekte primitieve planeet. Een persoon die eigenlijk niet meer thuishoort in deze wereld. Weg was de medewerker.
Dit blijft toch een beetje knagen. De grote AH die, op de kleintjes let, heeft geen compassie met al die nog levende mensen die niet met de computer kunnen omgaan of die zich geen computer kunnen permitteren. Die mensen worden buitengesloten van de voordelen die een computer gebruiker wel heeft.

A.H. discrimineert de mensen zonder computer!

Jaap Bouma.

 

 

Wonen & Werken - Werken 21 mei 2016

300 Alescon medewerkers betrekken maandag fraai bedrijfspand in Assen

ASSEN -Een bijzondere start van de nieuwe week voor 300 medewerkers van Alescon Assen:  Zij trekken maandag in hun nieuwe werkplaats aan W.A. Scholtenstraat 22.Het nieuwe pand in Assen is een bedrijfsverzamelgebouw van ongeveer 6500 m2. Het voldoet aan de huidige eisen voor arbeidsomstandigheden en in het bijzonder aan die van mensen met een beperking.
Het investeringsbedrag is zes miljoen. In het bedrijfsverzamelgebouw zijn 6 nieuwe hallen waar allerlei soorten assemblage worden gedaan. Twee daarvan zijn specifiek ingericht voor het inpakken van voedingsmiddelen onder hoge hygiëne- eisen (foodpack). Het nieuwe pand wordt ook de uitvalsbasis van de 50 schoonmaakmedewerkers van Alescon die hun objecten in Assen vanuit dit nieuwe gebouw. bedienen.
Bestuurslid en wethouder Albert Smit verwelkomt de medewerkers namens het Alescon-bestuur op deze eerste werkdag in het nieuwe pand (maandagochtend 23 mei ’16 vanaf 7.00 uur).Alescon organiseert op 18 juni een kijkdag voor familie van de medewerkers en de rest van het personeel. De officiële opening van het nieuwe pand zal in het najaar plaatsvinden.

 

 

 

 

 

 

Wonen & Werken - Werken 3 juli 2014

   AwerC: praten over sociaal plan

CNV en FNV Bonden 
eisen dat
AwerC aan-gekondigd ontslag ISD werknemers intrekt

ASSEN Het stopzetten per 1 januari van de subsidiestroom naar het detacheerbedrijf AwerC heeft tot gevolg dat de gesubsidieerde arbeid niet verder kan woren uitgevoerd. De werknemers kunnen dan niet langer meer gedetacheerd worden bij bedrijven in de omgeving.

Voor deze mensen wordt het in het najaar collectief ontslag  De CNV Dienstenbond en FNV Bondgenoten protesteren hier tegen.

Als reden noemt de ISD de invoering van de participatiewet. Deze groep zou in 2015 een te groot deel van het budget gebruiken zonder substantiële verdiencapaciteit.

Doel van de participatiewet is om iedereen met arbeidsvermogen naar werk te leiden.
Om dit doel te bereiken worden de voorzieningen voor bijstand beschut werk en een deel van de jonggehandicapten vanaf 1 januari in een regeling ondergebracht. Werkgevers betalen dan het loon aan de werknemer volgens de geldende arbeidsvoorwaarden. Voor het verschil tussen iemands arbeidsproductiviteit (loonwaarde) en het wettelijk minimumloon ontvangt de werkgever een loonkostensubsidie van de gemeente.

De vakbonden hebben bij AwerC te maken met 52 mensen die al vele jaren bij diverse werkgevers als scholen peuterspeelzalen etc. zijn gedetacheerd, precies zoals de nieuwe participatiewet voorschrijft.

De komende wet werpt nu in de gemeenten Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo zijn schaduw vooruit.
Het ’dumpen’ van deze medewerkers, vlak voordat de participatiewet van kracht wordt, ontneemt hen de rechten die zij op basis van de participatiewet krijgen.

“De vraag is of hier wel sprake is van Behoorlijk Bestuur! Omdat deze gemeenten kennelijk een bezuinigingsslag willen doorvoeren zijn wij bevreesd dat de werkzaamheden van deze mensen nog goedkoper moeten worden verricht. Dan krijg je de neerwaartse situatie dat deze mensen wellicht vanuit een bijstandssituatie hun werk mogen gaan doen”, stellen de bonden.
“Hoe ver wil je als gemeente op de sociale ladder nog zakken? De CNV Dienstenbond en FNV Bondgenoten zullen alles in het werk zetten om de gesubsidieerde banen en de medewerkers bij AwerC te behouden.”

De participatiewet is volgens de bonden echter bedoeld om juist de onderhavige groep medewerkers beschut werk te bieden en niet om uitgerekend deze groep te ontslaan en hebben nu de drie gemeenten gevraagd af te zien van het voorgenomen besluit de subsidie naar AwerC te stoppen en deze mensen volgens de participatiewet hun baan te laten behouden.

Awer C heeft de bonden inmiddels uitgenodigd over een sociaal plan te gaan praten.

 

 

Wonen & Werken - Werken 26 maart 2014

Oude werkplaats van Ales-con aan W.A.Scholtenstraat wordt door eigen medewerkers gesloopt
ASSEN – Vrijdag zullen om half tien de medewerkers van Alescon aan de W.A. Scholtenstraat hun oude werkplaats helpen slopen. Daarna onthullen zij het (nieuw)bouwbord, samen met het dagelijks bestuur van Alescon.
De medewerkers tonen zich verheugd over de beslissing tot nieuwbouw
Dar is een teken van vertrouwen in de toekomst. De nieuwbouw maakt een eind aan de verouderde werkomstandigheden.
Er lagen al lang plannen voor nieuwbouw. De panden op het industrieterrein dateren uit het begin van de jaren zeventig en de onderhoudskosten liepen steeds hoger op.
De huidige Wet Sociale Werkvoorziening wordt met ingang van 1 januari 2015 vervangen door de Participatiewet. De verwachting is dat er medewerkers in de beschutte omgeving blijven werken en de slechte staat van de huidige panden waren de hoofdredenen geweest om deze stap te zetten.
Het nieuwbouwplan in Assen is een bedrijfsverzamelgebouw van ongeveer 6500 m2. Het voldoet aan de huidige eisen voor arbeidsomstandigheden en in het bijzonder aan die van mensen met een beperking.

 *

 

Wonen & Werken - Werken 27 februari 2014

Asser initiatief leverde 45 banen op

Olympisch Piekwerk in Assen zorgt voor werk voor jongeren en gaat in het land als voorbeeld

ASSEN -Tijdens de inhuldiging van de Olympische sporters in Assen kregen tien werkzoekende jongeren de kans om zichzelf via ‘Piekwerk’ te presenteren aan werkgevers.

Zij verrichtten hand- en spandiensten bij de op- en afbouw, speelden voor gastheer en -vrouw, deelden vlaggetjes uit en werkten in de horeca als kok in de bediening en in de beveiliging. ‘Piekwerk’ is werk dat tijdens drukke momenten verricht moet worden.
Dat is een ideale gelegenheid voor werkzoekende jongeren om te laten zien wat ze kunnen.

Afgelopen december was de eerste keer dat Werkplein Baanzicht de Piekwerk actie inzette. Toen vonden 35 werkzoekenden al direct een baan rond de feestdagen. Tevens deden er toen 12 jongeren werkervaring op tijdens de Kerstmarkt op het Koopmansplein. Dit heeft ertoe geleid dat 10 van hen nu ook een baan hebben gevonden.

Het succes in Assen heeft ook landelijke aandacht getrokken. Met name in Den Haag werd speciale aandacht besteed aan de Piekwerk actie van maandag. Deze wordt als voorbeeld gebruikt door andere gemeenten in het land.

 

*

 

Wonen & Werken - Werken 14 februari 2014

Wijkleerbedrijf met werk-leer karakter werkt voor Project Amelte in kader FlorijnAs

ASSEN - Op 20 februari starten WERKpunt, TerraNext en Mijn Buurt Assen een Wijkleerbedrijf Oost. Het bedrijf is het eerste in Assen en biedt werkzoekenden via een combinatie van werken en leren een kans om structureel aan de slag te gaan in het groenonderhoud.

Na een start met een beperkt aantal kandidaten gaan in de loop van dit jaar twee volledige klassen met elk veertien werkzoekenden beginnen. Zij kunnen dan aan het werk in het project Amelte dat onderdeel is van de Florijn As. Ook kunnen zij in opdracht van corporatie Actium diverse werkzaamheden verrichten.
Het gaat dan bijvoorbeeld om tuinonderhoud en het opknappen van schuttingen.

Met het project Amelte wil de gemeente de natuur aan de oostkant van de stad beter ontsluiten voor bewoners en recreanten. Paden worden met elkaar verbonden en het landschap wordt opgeknapt door bijvoorbeeld lanen en stroompjes meer herkenbaar te maken.

Wethouder Alex Langius geeft om 15.00 uur met de snoeischaar het officiële startsein voor het wijkleerbedrijf. Dit gebeurt bij kinderboerderij Valkenstijn.

 

 

Wonen & Werken - Werken 7 december 2013

Gemeente en Christiaan Maas van Scepter Brands  definitief uit elkaar. Geen Chinese melkpoederfabriek babyASSEN – Al  leek daar op  23 september sprake van te zijn, deze week is officieel een einde gemaakt aan de onderhandelingen tussen de gemeente en directeur Christiaan Maas  van Scepter Brands Company BV. Er komt dus definitief geen Chinese  Melkpoederfabriek op het Werklandschap Nieuw-Zuid. Jammer, want die zou goed zijn voor 200 arbeidsplaatsen.
Er is recent  nog wel onderhandeld met directeur Christiaan Maas van Scepter Brands Company BV, hoewel die in september de gemeente (en de raad) had geschoffeerd met zijn bewering dat hij
het plan niet van de grond kon krijgen omdat er de laatste tijd sprake was van een instabiel gemeentebestuur en dat hij stuitte op weerstand van de Asser politiek. Hij keek uit naar een andere locatie over de grens.
Het College liet toen bij monde van wethouder Henk Matthijsse weten hoogst verbaasd te zijn over het besluit van de heer Maas, omdat deze tot nog toe alle denHenk Matthijssekbare medewerking was verleend.
De heer Maas baseerde zijn besluit olm Assen van zich af te schudden op veranderde marktomstandigheden, wijzigingen van de Chinese regelgeving en de absolute noodzaak om grondstof-fen veilig te kunnen stellen voor de pro-ductie van babymelkpoeder voor de Chi-nese markt, Deze garantie kon in Neder-land niet meer worden gegarandeerd.
Het feit dat een belangrijke Chinese investeerder in het plan, waar in eerste instantie volgens de heer Maas 400 miljoen euro mee gemoeid zou zijn, heeft afgehaakt heeft, heeft  daar ook een rol bij gespeeld.
De Asser zakenman, die al eerder heeft laten weten op zoek te zijn naar een locatie in het buitenland die wel aan zijn eisen voldoet, heeft dat in de recente onderhandeling met de wethouder nog eens bevestigd.
Wethouder Matthijsse en directeur Maas hebben laten weten geen behoefte te hebben aan het verstrekken van meer informatie. Zij onthouden zich beiden van een nadere toelichting.
 

Wonen & Werken - Werken 18 november 2013

Werkloze secretaresses krij-gen kans in een bijzonder Noordelijk project baan te winnen

ASSEN – Vandaag (dinsdag) organiseren Adecco Top Secretaries, De Drentse Zaak en Werkplein Baanzicht voor secretaresses in de bijstand een wedstrijd om een baan.
In Noord-Drenthe wil men hiermee aantonen dat samenwerken tussen commerciële ondernemingen en de overheid tot iets bijzonders kan leiden.

Uit een groep van twintig secretaresses wordt één deelneemster gekozen die een baan wint. Vandaag strijden tien kandidaten om één van de vijf finaleplaatsen. Hiervoor moeten zij onder andere praktijksituaties nabootsen, een taaltest ondergaan en uiteindelijk een toespraak van een minuut houden voor personeelsfunctionarissen, werkgevers en coaches.

Finale:

Op 4 februari wordt de uiteindelijke winnaar bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst van Top Secretaries in De Drentse Zaak.
De winnaar wint een contract bij projectorganisatie MetSandra. Tijdens dit ‘bootcamp' komen ruim zeventig secretaresses van verschillende organisaties uit Noord-Nederland bij elkaar. De vijf finalisten volgen samen met de secretaresses tijdens dit bootcamp verschillende miniworkshops om zo hun kwaliteiten te laten zien aan de jury. De jury, bestaande uit de aanwezige secretaresses, coaches en personeelwervers, adviseert MetSandra wie de winnaar moet worden.

Tot de grote finale worden de vijf finalisten gecoacht door professionele directiesecretaresses. Met hun ervaring en tips van deze secretaresses kunnen de finalisten hun kans op succes vergroten.

*

 

Laatste nieuws