zondag 19 september

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Politiek - De raad in het vizier 27 februari 2017

Aan Sensor City valt niets
meer te redden redde
n

 

Vijftig miljoen euro ineen bodemloze put verdwenen.

ASSEN - Het inmiddels failliete Sensor Cluster heeft de belastingbetalers van Assen en de povincie Drenthe een slordige 50 miljoen euro gekost. Er is niets van blijvende waarde gecreëerd en het heeft geen enkele ongesubsidieerde baan opgeleverd.
Zakken vol geld zijn er uitgegeven aan ‘window dressing’ en subsidierovers en al het zuurverdiende belastinggeld is in rook opgegaan.

Sensor City, het struikelblok van D66 wethouder Maurice Hoogeveen, is in de kern weinig anders dan oud ijzer en veel gebakken lucht. Het netwerk van sensormeetpalen kan nog niet eens een koe van een auto onderscheiden.
Ze hebben er bij het stadsbestuur en Sensor City ook niets van begrepen. Niet de stad wordt 'smart' door het gebruik van sensoren, maar de gebruikers van de stad zijn slim geworden doordat ze gebruik maken van Smartphone-technologie. Kijk naar China waar alles draait om de smartphone en waar meetpalen overbodig zijn geworden.
Bij Sensor City Assen valt niets te redden en het zou dom zijn om te blijven investeren in technologie dat niet eens toekomstbestendig is. Daarom dient per direct de geldkraan dicht gedraaid te worden. Dat is de enige juiste beslissing die de gemeenteraad donderdag kan nemen.

Egbert Hengelmolen.

========================

Laat niemand zeggen:

'Wir haben het niet kunnen weten....',  want op op 13 maart 2013 verscheen dit artikel in het AsserJournaal:
 

Zonder subsidie stort hele Sensor Cluster in elkaar. 

‘Vandaag nog opheffen’ ad-viseert Egbert Hengelmolen.

ASSEN - Het is recent berekend dat door de overheid jaarlijks 17 miljard euro wordt verspild (rapport Roland Berger Strategy). Ook de Provincie Drenthe en de gemeente Assen zijn mede verant-woordelijk voor de grote verspilling van belastinggeld.
Komende donderdag moet de Asser raad beslissen over het verstrekken van een blanco cheque van 2,5 miljoen euro belastinggeld als donatie van het Sensor Cluster (Sensor Universe, Sensor City, de HIT en het ‘wetenschappelijk’ instituut Incas3). 
In dit Sensor Cluster is door Drenthe en Assen de afgelopen jaren 150 miljoen euro geïnvesteerd met het doel extra banen te scheppen. 
Ik durf hier uit te spreken dat hier niets van terecht is gekomen. Er is geen enkele extra baan bijgekomen. Alles is zwaar gesubsidieerd. 
Het Sensor Cluster is een sprookje. 
Alleen al de technologie is meer dan 10 jaar verouderd. Er zijn geen samenwerkingsverbanden met de ‘leading global companies’ en instituten uit Wuxi (China) en Silicon Valley, de global centra op het gebied van sensortechnologie. 
Als morgen de subsidiekraan dicht gaat, dan zakt dit hele sprookje diezelfde dag nog als een kaartenhuis in elkaar. Het is een schoolvoorbeeld van pure verspilling van belastinggeld. 
In september kom ik met een serie artikelen over de verspilling bij dit Sensor Cluster. Maar vooral in verband met de zitting van donderdag geef ik hier alvast mijn conclusie weer, die gebaseerd is op feiten, kennis en internationale ervaring. 
Die conclusie is om het hele Sensor Cluster vandaag nog op te heffen en mijn advies aan de raad luidt om donderdagavond de besluitvorming over het verstrekken van 2,5 miljoen krediet uit te stellen. 
In de zitting van 19 juni  waarschuwde een van de raadsleden tegen het afgeven van een ‘blanco cheque’ en was er sprake van bezorgdheid over de stand van zaken. Er heerste terechte twijfel.
Eerst moet duidelijk worden waar alle belastinggeld van de afgelopen periode aan besteed is, welke de werkelijke toegevoegde waarde voor Drenthe en Assen (lees: banen) is geweest en waar dat uit blijkt. 
Wat zijn de reële kansen voor de toekomst op het realiseren van ongesubsidieerde banen en waar blijkt dit uit? 
Welke zijn de actieprogramma’s die gegarandeerd succes gaan opleveren en wie gaat dat op basis van welke competenties (kennis en ervaring) doen? 
Wethouder Henk Matthijsse stelde vorige week dat hij dagelijks gebeld wordt door sensor gerelateerde bedrijven die zich hier willen vestigen. 
De raad moet ook hier duidelijkheid over krijgen. Welke bedrijven zijn dat? Dit moet openbaar behandeld worden.
Het wordt tijd dat de raad van Assen de rug recht, eisen gaat stellen en de verspilling van miljoenen belastinggeld een halt toeroept.

Egbert Hengelmolen, 

 

 

Politiek - De raad in het vizier 2 februari 2017

FOUT in gemeentelijke heffingen hersteld

AESENN - op zaterdag 28 januari viel bij de meeste Assenaren de aanslag voor OZB, afvalstoffen- en rioolheffing 2017 op de mat. Daarbij is helaas een fout gemaakt in de rioolheffing voor bewoners en bedrijven. Ook de OZB aanslag voor eigenaren van kleine gebouwtjes is niet correct. De gemeente zet alles op alles om de fouten zo snel mogelijk te herstellen.
Per ongeluk heeft de gemeente de verkeerde tarieven gebruikt voor de rioolheffing bij inwoners en bedrijven. De verlaging voor 2017 is namelijk niet in de tarieven rioolheffing verwerkt. Inwoners ontvangen daarom zo spoedig mogelijk een correctie op hun aanslag. De bedragen voor de automatische incasso worden aangepast. Wie al betaald heeft krijgt het te veel betaalde terug.
Ook bij het berekenen van de OZB is een fout gemaakt. Het gaat om de OZB voor kleine bouwwerken met een waarde tot 12.000 euro. Dit geldt bijvoorbeeld voor veel garageboxen. Volgens de eigen regels van de gemeente zijn deze eigenaren vrijgesteld van OZB. De aanslag klopt daarom niet. Binnenkort krijgt iedereen die ten onrechte een aanslag heeft gekregen een brief met excuses. Wie al betaald heeft krijgt zijn geld terug. 

 

 

Politiek - De raad in het vizier 30 januari 2017
Vragen PvdA aan College over behandeling Cliënt Erva-ringsonderzoek (CEO) Jeugd 2016 .
 
ASSEN - De fractie van de PvdA heeft zich met vragen tot het College gewend naar aanleiding van de informatie die het College gaf over in een brief van 23 december over de redenen waarom er voor 1 juli 2016 geen Client Ervaringsonderzoek Jeugd is gedaan, ondanks dat dit had moeten gebeuren volgens het Ministerie van Welzijn en Spot (VWS).
De vragen luiden:
.
1. Wat is de reden waarom u pas op 7 december 2016 besluit geen CEO uit te voeren en daarover op 23 december 2016 de Raad informeert, terwijl het ministerie van VWS van gemeenten verwacht dat het CEO voor 1 juli 2016 al had moeten worden uitgevoerd?

2. Zijn de Drentse gemeenten hierin een uitzondering ten opzichte van overige gemeenten? Zo ja, waarom wel? Wanneer niet, kunt u dat toelichten?

3. Zijn er gemeenten in Nederland die wel voor 1 juli 2016 een CEO jeugd hebben uitgevoerd? Zo ja, hoe zijn die omgegaan met het argument van privacy?

4. Garandeert het College in 2017 wel een CEO jeugd?
5. Erkent het College het belang van een CEO ten behoeve van de monitoring sociaal domein?

Cliëntervarings onderzoek  (Wmo/Jeugd) ook in 2017
 

 

Politiek - De raad in het vizier 20 december 2016

Commentaar***

Het drama Sensorcity. Waar blijft de Raad?

ASSEN - In het Dagblad van het Noorden verscheen zaterdag een drie pagina's groot artikel over de zo langzamerhand in treurigheidtoenemende geschiedenis van Sensoruniversity en Sensorcity. Voor ons was er niet veel nieuws onder de zon, omdat we al enige jaren sterke vermoedens hadden dat er zaken aan de orde waren die niet helemaal klopten. Het was ons te stil en als er al eens in de raad gevraagd werd hoeveel arbeidsplaatsen er inmiddels waren gecreeerd, was het antwoord altijd ontwijkend.In herinnering blijft nog die ene keer dat raadslid.

Ruud Wiersema van Stadspartij Plop - toen nog in de oppositie - naar de stand van zaken vroeg. Dit naar aanleiding van het verzoek van het College om nog weer eens bijna twee miljoen beschikbaar te stellen voor Sensorcity, dat toen al vier miljoen euro in de knip had. Hoewel ook nu een duidelijk antwoord uitbleef, ging raadslid Wiersema schoorvoetend toch akkoord met het voorstel. 
Het was lange tijd stil, totdat enige weken een rapport van tot veler schrik aangaf dat het financieel niet florissant gesteld was met de projecten, die inmiddels mede door grote steun van de Provincie al tientallen miljoenen aan investering had geleid.
Sensoruniverse hing al aan de latten en het bleek dat Sensority alleen nog maar verder zou kunnen als er nieuwe euro's zouden worden ingepompt. Inmiddels is volgens Het Dagblad het zo ver gekomen dat Sensorcity het loodje moet leggen als er niet direct financiele steun wordt verleend. Aan een faillisement lijkt dan niet meer te ontkomen.
Een geweldige slag voor alle betrokkenen.
En dit alles heeft zich voorgedaan in een tijd waarin de Raad niet de moeite nam zo nu en dan eens van zich te laten horen, en van ongerustheid blijk te geven.

Kennelijk was men niet op de hoogte van de gang van zaken, want volgens Het Dagblad verzuimde verantwoordelijk wethouder Maurice Hoogeveen van februari af de Raad over de ontwikkelingen te informeren.
Ik mag aannemen dat raadsleden ook in het weekend de krant lezen en het onthutsende, goed doorwrochte Sensor City-document hebben gelezen.
Het viel mij op dat ik daar maandag geen bewijzen van heb gezien. Ik had op zijn minst van de oppositiepartijen al een schriftelijke reactie verwacht. Maar misschien denk ik hen een grotere assertiviteit toe dan er in de genen opgeslagen ligt en volgt die nog, want er zijn voor veel minder belangrijke zaken vragen aan het College gesteld.

Jan Hof

 

Politiek - De raad in het vizier 5 december 2016

Vragen aaan hetCollege

Fractie PvdA wil dat Tt egankelijkheid tot gemeentelijke website wordt bevorderd 

ASSEN - Steeds meer diensten en producten worden digitaal aangevraagd en uitgevoerd, zoals parkeervergunningen, belastingaangiftes, toeslagen en dergelijke. Ook op het gebied van het Sociaal Domein wordt van burgers steeds meer verwacht dat zij digitaal informatie ophalen of aanvragen doen.
Om de digitale toegankelijkheid voor de burgers te vergroten zodat zij meer mee kunnen doen in de Asser samenleving, heeft de PvdA-fractie enkele vragen voor het college:

1) hoe beoordeelt het college de digitale toegankelijkheid van de website van de gemeente Assen?

2) heeft de gemeente de eigen website laten toetsen op toegankelijkheid?

3) zo nee, is de gemeente van plan om de site te laten toetsen, bijvoorbeeld via Gewoon Toegankelijk?

4) welke stappen zet de gemeente om te komen tot een voldoende toegankelijke website?

5) welke mogelijkheden biedt de gemeente burgers die niet digitaal kunnen of willen zijn?

6) welke stappen zet de gemeente ten aanzien van toegankelijkheid van andere informatie?

 

 

Politiek - De raad in het vizier 16 november 2016

Drie jaar terug al zeer kritisch geluid over Sensorcity en Sensor-Universe in AsserJournaal .

                   (een terugblik)

ASSEN - Het AsserJournaal heeft in de loop der jaren veel kritische aandacht besteed aan Sensor Universe en Sensor City en uit die artikelen blijkt dat er twijfels bestonden over de gang van zaken daar. Het was met name de zakenman Egbert Hengelmolen uit Assen die zich met grote kennis van zaken uitliet over dit gevoelige onderwerp. Het lijkt ons nuttig een aantal van zijn artikelen integraal te publiceren.

14 maart 2014

Stilte heerst aan de Noordersingel 
Donkere wolk boven Sensor-city Assen na subsidie in-greep van Provincie bij Sensor Universe. Wat doet gemeente?

ASSEN – Er hangt een donkere wolk boven Sensorcity Assen en Sensor Universe nu de Provincie na 1 april met de miljoenensubsidie voor de ontwikkeling van de Sensortechnologie stopt. Het instituut verdwijnt in de huidge vorm en de drie eraan verbonden medewerkers staan over goed twee weken op straat.
Nog niet duidelijk is wat de gevolgen voor Assen zijn van deze niet geheel onverwachte crash. 
De gemeente heeft van de oprichting af al zo’n acht miljoen euro gestopt in wat een belangrijk economisch speerpunt voor de stad moest worden. 
Aan de Noordersingel heerst grote stilte. Zegsman Martin de Bruin, die zelf een jaar bij het instituut als voorlichter heeft gewerkt, verwijst als het om informatie gaat, naar de provincie.
Het definitieve besluit om met Sensor Universe te stoppen is wat Assen betreft op een politiek en publicitair zeer gunstig moment gekomen. 
Ongetwijfeld zou in de eerstvolgende raadsvergadering, die normaliter op 19 maart zou plaatsvinden, door ‘de’ politiek volop zijn gediscussieerd over de nare boodschap. 
Maar de raad heeft vorige week donderdag zijn laatste zitting beleefd en voorlopig is het wachten op de nieuwe raad, die na de verkiezingen van 19 maart bij elkaar komt en met het echte werk kan beginnen als de onderhandelingen over een nieuw college zijn afgerond. 
Maar men hoeft niet van sensoren te zijn voorzien om te voelen dat er levendige discussies zullen ontstaan over wat er precies is gebeurd.

Vooral de fractie van PLOP zal zich kunnen laten gelden, want Kees Boonzaaijer en voorzitter Ruud Wiersema hebben zich gewaagd aan het uitspreken van hun grote bezorgdheid over de royale subsi-diering van het speerpunt. 
Er bestond  namelijk geen uitzicht op het creëren van niet-gesubsidieerde banen. Ook wilden zij wel eens weten hoe de ‘toestroom’ van studenten naar de Sensor University in de afgelopen jaren is geweest. Beantwoording van die vragen is steeds achterwege gebleven. 

“Wethouder Matthijsse heeft steevast geweigerd het achterste van zijn tong te laten zien”, zei Ruud Wiersema, gevraagd naar zijn commentaar op de recente ontwikkelingen. 
“Ook ik heb die hele zaak gezien als een luchtballon, die zo goed als zeker vroeg of laat zou worden doorgeprikt, net als de bubbel van de komst van een grote melkpoederfabriek”.
De lijsttrekker van de Stadspartij zei nu al in de starthouding te staan om straks in de nieuwe raad het sensor luchtkasteel tot zijn ware proportis terug te brengen.
Daarmee zal hij iets kunnen doen aan het heersende gevoel van onvrede dat ontstond toen hij in de raad van 13 juli toch instemde met het collegevoorstel weer een grote subsidie - nu van 2,5 miljoen euro – beschikbaar te stellen om de luchtballon aan de Industrieweg meer lucht in te  pompen. 
Ik deed het met grote tegenzin, maar wilde geen dwarsligger zijn.' 
Hij krijgt nu dus mogelijk een herkansing.


JAN HOF


(WORDT ONGETWIJFELD
 VERVOLGD)

 

Twitter Facebook LinkedIn E-mail
Reageren op dit artikel Reage

 

13 maart 2013

Zonder subsidie stort heleSensor Cluster in elkaar. 

‘Vandaag nog opheffen’ ad-viseert Egbert Hengelmolen

ASSEN - Het is recent berekend dat door de overheid jaarlijks 17 miljard euro wordt verspild (rapport Roland Berger Strategy). Ook de Provincie Drenthe en de gemeente Assen zijn mede verant-woordelijk voor de grote verspilling van belastinggeld.
Komende donderdag moet de Asser raad beslissen over het verstrekken van een blanco cheque van 2,5 miljoen euro belastinggeld als donatie van het Sensor Cluster (Sensor Universe, Sensor City, de HIT en het ‘wetenschappelijk’ instituut Incas3). 
In dit Sensor Cluster is door Drenthe en Assen de afgelopen jaren 150 miljoen euro geïnvesteerd met het doel extra banen te scheppen. 
Ik durf hier uit te spreken dat hier niets van terecht is gekomen. Er is geen enkele extra baan bijgekomen. Alles is zwaar gesubsidieerd. 
Het Sensor Cluster is een sprookje. 
Alleen al de technologie is meer dan 10 jaar verouderd. Er zijn geen samenwerkingsverbanden met de ‘leading global companies’ en instituten uit Wuxi (China) en Silicon Valley, de global centra op het gebied van sensortechnologie. 
Als morgen de subsidiekraan dicht gaat, dan zakt dit hele sprookje diezelfde dag nog als een kaartenhuis in elkaar. Het is een schoolvoorbeeld van pure verspilling van belastinggeld. 
In september kom ik met een serie artikelen over de verspilling bij dit Sensor Cluster. Maar vooral in verband met de zitting van donderdag geef ik hier alvast mijn conclusie weer, die gebaseerd is op feiten, kennis en internationale ervaring. 
Die conclusie is om het hele Sensor Cluster vandaag nog op te heffen en mijn advies aan de raad luidt om donderdagavond de besluitvorming over het verstrekken van 2,5 miljoen krediet uit te stellen. 
In de zitting van 19 juni  waarschuwde een van de raadsleden tegen het afgeven van een ‘blanco cheque’ en was er sprake van bezorgdheid over de stand van zaken. Er heerste terechte twijfel.
Eerst moet duidelijk worden waar alle belastinggeld van de afgelopen periode aan besteed is, welke de werkelijke toegevoegde waarde voor Drenthe en Assen (lees: banen) is geweest en waar dat uit blijkt. 
Wat zijn de reële kansen voor de toekomst op het realiseren van ongesubsidieerde banen en waar blijkt dit uit? 
Welke zijn de actieprogramma’s die gegarandeerd succes gaan opleveren en wie gaat dat op basis van welke competenties (kennis en ervaring) doen? 
Wethouder Henk Matthijsse stelde vorige week dat hij dagelijks gebeld wordt door sensor gerelateerde bedrijven die zich hier willen vestigen. 
De raad moet ook hier duidelijkheid over krijgen. Welke bedrijven zijn dat? Dit moet openbaar behandeld worden.
Het wordt tijd dat de raad van Assen de rug recht, eisen gaat stellen en de verspilling van miljoenen belastinggeld een halt toeroept.

Egbert Hengelmolen, 
Assen

2 juli 2014

Zonder subsidie stort hele Sensor Cluster in elkaar. ‘Vandaag nog opheffen’ ad-ad viseert Egbert Hengelmolen
 

ASSEN - Het is recent berekend dat door de overheid jaarlijks 17 miljard euro wordt verspild (rapport Roland Berger Strategy). Ook de Provincie Drenthe en de gemeente Assen zijn mede verant-woordelijk voor de grote verspilling van belastinggeld.
Komende donderdag moet de Asser raad beslissen over het verstrekken van een blanco cheque van 2,5 miljoen euro belastinggeld als donatie van het Sensor Cluster (Sensor Universe, Sensor City, de HIT en het ‘wetenschappelijk’ instituut Incas3). 
In dit Sensor Cluster is door Drenthe en Assen de afgelopen jaren 150 miljoen euro geïnvesteerd met het doel extra banen te scheppen. 
Ik durf hier uit te spreken dat hier niets van terecht is gekomen. Er is geen enkele extra baan bijgekomen. Alles is zwaar gesubsidieerd. 
Het Sensor Cluster is een sprookje. 
Alleen al de technologie is meer dan 10 jaar verouderd. Er zijn geen samenwerkingsverbanden met de ‘leading global companies’ en instituten uit Wuxi (China) en Silicon Valley, de global centra op het gebied van sensortechnologie. 
Als morgen de subsidiekraan dicht gaat, dan zakt dit hele sprookje diezelfde dag nog als een kaartenhuis in elkaar. Het is een schoolvoorbeeld van pure verspilling van belastinggeld. 
In september kom ik met een serie artikelen over de verspilling bij dit Sensor Cluster. Maar vooral in verband met de zitting van donderdag geef ik hier alvast mijn conclusie weer, die gebaseerd is op feiten, kennis en internationale ervaring. 
Die conclusie is om het hele Sensor Cluster vandaag nog op te heffen en mijn advies aan de raad luidt om donderdagavond de besluitvorming over het verstrekken van 2,5 miljoen krediet uit te stellen. 
In de zitting van 19 juni  waarschuwde een van de raadsleden tegen het afgeven van een ‘blanco cheque’ en was er sprake van bezorgdheid over de stand van zaken. Er heerste terechte twijfel.
Eerst moet duidelijk worden waar alle belastinggeld van de afgelopen periode aan besteed is, welke de werkelijke toegevoegde waarde voor Drenthe en Assen (lees: banen) is geweest en waar dat uit blijkt. 
Wat zijn de reële kansen voor de toekomst op het realiseren van ongesubsidieerde banen en waar blijkt dit uit? 
Welke zijn de actieprogramma’s die gegarandeerd succes gaan opleveren en wie gaat dat op basis van welke competenties (kennis en ervaring) doen? 
Wethouder Henk Matthijsse stelde vorige week dat hij dagelijks gebeld wordt door sensor gerelateerde bedrijven die zich hier willen vestigen. 
De raad moet ook hier duidelijkheid over krijgen. Welke bedrijven zijn dat? Dit moet openbaar behandeld worden.
Het wordt tijd dat de raad van Assen de rug recht, eisen gaat stellen en de verspilling van miljoenen belastinggeld een halt toeroept.

Egbert Hengelmolen, 
Assen

 

Politiek - De raad in het vizier 19 oktober 2016
Fractie PvdA ongerust over gevaarlijk kruispunt Rolderstraat, Javastraat/Jan Fabriciusstraat 
 
ASSEN - De situatie in de Rolderstraat vanaf de stoplichten Javastraat/Jan Fabriciusstraat is voor fietsers in de richting van het centrum op veel momenten van de dag gevaarlijk. 
Doordat leveranciers en bezorgers hier vaak op de trottoirs parkeren ontstaan    zeker op de drukkere momenten hierdoor voor fietsers risicovolle situaties.
Het  parkeren is niet toegestaan en toch gebeurt het heel frequent.
De fractie van de PvdA stelt daarom het College de volgende vragen.
 
1. Herkent het College de geschetste situaties?

2. Heeft het College plannen iets aan de hierboven beschreven situatie te doen?
3
. Zo ja, wat en op welke termijn?

4. Zo nee, wat zijn hiervoor de redenen?
 
 
 
 
 
---------
Politiek - De raad in het vizier 23 juli 2015

Zoekenm ambtenaren   stok 
om Rudolphus mee te slaan?

Raadskid Prent vindt dat gemeente niet met twee maten moet meten n

Politiek - De raad in het vizier 23 juli 2015

Zoeken ambtenaren stok 
om Rudolphus mee te slaan?

Raadslid Prent vindt dat gemeente niet met twee maten moet meten

 ASSEN- Alle fracties zijn in het bezit van een in juni verzonden brief van de afdeling Bouwen, Wonen en Ondernemen waarin  het Tuincentrum Rudolphus verzocht wordt drie illegaal geplaatste reclameborden zo spoedig mogelijk te verwijderen in verband met het bestemmingsplan Werklandschap Assen-Zuid.
Raadslid Egbert Prent van OpAssen is daar ontstemd over omdat er volgens hem niet objectief tegen het bedrijf wordt opgetreden. Het toeval wil namelijk dat de firma Rudolphus recent een kort geding tegen de gemeente heeft aangespannen, waarvan op 15 juli j.l. vonnis is gewezen door de voorzieningenrechter dat minder goed voor de gemeente uitviel.
Het raadslid kan niet aan de indruk ontkomen dat hier sprake is van het zoeken naar een stok om mee te slaan’..
Uit de rechtzittingen op 27 februari 2015 en 17 juni 2015  is volgens Egbert Prent duidelijk gebleken dat de partijen niet bepaald vrienden  van elkaar zijn. Vooral bij de gemeente is er sprake van een negatieve houding jegens het tuincentum dat op het Stadhuis als een dwaarsligger wordt beschouwd en geen soeplesse in de toepassing van de regels verdient. Dat blijkt voor andere bedrijven kennelijk wel, zo constateerde hij tijdens een rondje door Assen langs diverse locaties bij hoofdwegen waar hij reclame-uitingen aantrof, zoals bij de Europaweg-Noord, Zuid en West en ook bij de Balkenweg. Om dit te staven heeft hij diverse foto’s aan zijn schrijven toegevoegd.
'Is er sprake van een ‘speciale’ behandeling van tuincentrum Rudolphus n.a.v. de juridische perikelen over verplaatsing van dit tuincentrum?', vraagt hij zich af.
'Is het College wel 
op de hoogte van de brief die op 15 juni aan Tuincentrum
Rudolphus is verstuurd. De brief leest als een dreigbrief :  “als U dit niet doet, dan doen wij het”, een allesbehalve vriendelijke brief die ik koppel aan hetgeen in vraag 1 door mij wordt gesteld.
Die vragen luiden:

1.     
Is er sprake van een 'speciale' behandeling van tuincentrum Rudolphus n.a.v. de juridische perikelen over verplaatsing van dit tuincentrum?2.     Is het college voornemens om in het kader van handhaving ook de andere bedrijven die zich niet houden aan de beleidsregels hierop aan te spreken?
3.     Bent U op de hoogte van de brief die op 15 juni aan Tuincentrum Rudolphus is verstuurd. De brief leest als een dreigbrief :  'als U dit niet doet, dan doen wij', een allesbehalve vriendelijke brief die ik koppel aan hetgeen in vraag 1 door mij wordt gevraagd.
4.      Bent U bereid om de beleidsregels reclame-uitingen 1999 te actualiseren en er ruime bekendheid aan te geven wat wel/niet is toegestaan m.b.t. de reclame-uitingen?.
5.     Misschien dat het niet verkeerd is om wat toegestaan is aan reclame-uitingen in de binnenstad, hierin mee te nemen. Duidelijkheid over wat wel/niet is toegestaan. Dus bijv. geen doorgang versperrende reclameborden;
6.     Wie controleert,  in kader van handhaving, of men zich houdt aan hetgeen in beleidsregels en bestemmingsplannen is vastgelegd?
7.     Zijn de bouwwerken reclame-uitingen als op bijgaande foto’s in overeenstemming met de beleidsregels en/of bestaand bestemmingsplan. Zo nee, zijn de bedrijven ervan op de hoogte gesteld dat ze in overtreding zijn?

 

 

Politiek - De raad in het vizier 23 juli 2015

Gemeente zoekt stok om
Rudolphus mee te slaan

 

 

 

E

 

ASSEN- Alle fracties zijn in het bezit van een op juni verzonden brief van de afdeling Bouwen, Wonen en Ondernemen waarin  het Tuincentrum Rudolphus verzocht wordt dfie illegaal geplaatste reclameborden zo spoedig mogelijk te verwijderen in verband met het bestemmingsplan Werklandschap Assen-Zuid waarin reclame.
Raadslid Egbert Prent van OpAssen is daar ontstemd over omdat er volgens hem niet objectief dtegen het bedrijf wordtn opgetreden. Het toeval wil namelijk dat de firma Rudolphus recent een kort geding tegen de gemeente heeft aangespannen, waarvan op 15 juli j.l. vonnis is gewezen door de voorzieningenrechter dat minder goed voor de gemeente uitviel.

Het raadslid kan niet aan de indruk ontkomen dat hier sprake is van het zoeken naar een ‘stok om mee te slaan’..
Uit de rechtzittingen op 27 februari 2015 en 17 juni 2015  is volgens Egbert Prent  duidelijk  gebleken dat de partijen niet bepaald vrienden  van elkaar zijn. Vooral bij de gemeente is er sprake van een negatieve houding jegen het tuincentum  dat op  heet Stadhuis als eendwaarsligger wordt beschouwd en geen  soeplesse in de toepassing van de regels veerdient. Dat blijkt voor andere beruijven kennelijk wel, zo constateerde  hij  tijdens  een rondje door Assen langs  diverse locaties bij  hoofdwegen waar hij reclame-uitingen aantrof, zoals bij de Europaweg-Noord, Zuid en West en ook bde Balkenweg. Om dit te staven heeft hij diverse foto’s aan schijven gevoegd.
Is er sprake van een ‘speciale’ behandeling van tuincentrum Rudolphus n.a.v. de juridische perikelen over verplaatsing van dit tuincentrum?, vraagt hij zich af.
Is het College wel
u op de hoogte van de brief die op 15 juni aan Tuincentrum Rudolphus is verstuurd. De brief leest als een dreigbrief :  “als U dit niet doet, dan doen wi j het”, een allesbehalve vriendelijke brief die ik koppel aan hetgeen in vraag 1 door mij wordt gesteld.
Dwe vragen luiden:

Laatste nieuws