zaterdag 18 september

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Politiek - De raad in het vizier 9 maart 2014

       De Raad in  het V izier
CDA wil dat adviesraden sa-menleving weerspiegelen en PLOP hekelde behandeling Sportraad en Seniorenraad
ASSEN - Tijdens de behandeling van het rapport over de  Adviesraden Sociale Domein’ bleek dat Stadspartij PLOP zeer negatief gestemd was over de wijze waarop de Seniorenraad en de Sportraad zijn behandeld; het CDA legde sterk de nadruk op de noodzaak dat de adviesraden een weerspiege-ling moeten zijn van de Asser samenleving.
Eddy de Korte (CDA
opende de discussie over de verordening die de nieuwe adviesraden voor het sociale domein regelde. De raden zijn zelf verantwoordelijk voor het opvullen van vacatures. Zij dragen daarvoor nieuwe leden aan, die dan door het college worden benoemd.
“Wij willen van het college de garantie en de toezegging dat de samenstelling van de raden evenwichtig wordt en een afspiegeling van de Asser samenleving.  Deze aanpak zou eigenlijk in de verordening moeten worden vastgelegd.”
Cees Talsma (D66) sloot zich hierbij aan. Hij wilde weten welke de taak en de bevoegdheid zijn van de adviesraden als het gaat om zaken in het sociale domein, die Assen aanpakt in de Gemeenschap-pelijke Regelingen (GR) met andere gemeenten.
Aly Joustra (SP
) zei verrast te zijn geweest door het verhaal van de Seniorenraad. Het was een valse start, zoals dit college die in de afgelopen periode wel vaker heeft gemaakt. Ook de SP was het eens met het ‘afspiegelingsvoorstel’ van het CDA.
Kees Boonzaaijer (PLOP) stelde ook vast dat de gemeente steken heeft laten vallen. De behandeling van de Seniorenraad en de Sportraad deugt niet, waardoor beide raden zich niet in de nieuwe opzet kunnen vinden.
“Ook wij hebben onze twijfels of de nieuwe adviesraden de belangen van de sport en de senioren goed zullen behartigen. Wij stemmen tegen”.
Wethouder Alex Langius zei dat het benoemingsbeleid de volle aandacht heeft van het college. De afspiegeling van de Asser samenleving is ook voor het college een belangrijke zaak.
“Wij nemen deze aanbeveling uit de raad mee en zullen er naar handelen. Als college willen wij dit nu niet in de verordening vastleggen.
Wij vertrouwen er op dat de samenstelling van de adviesraden bij de adviesraden in goede handen is. Dit nu al regelen in de verordening zet het vertrouwen onder druk.
Er is een evaluatie afgesproken met de raad. Dat is ook het moment om te zien hoe de raden met de begrippen brede samenstelling en afspiegeling zijn omgegaan”.
Het opheffen van de Seniorenraad en de Sportraad is een gevolg van het raadsbesluit uit 2012, legde hij uit. Dat besluit betekende het einde van beide genoemde raden. Het is nu het moment er op toe te zien dat de belangen van alle groepen in de nieuw samen te stellen raden worden vertegenwoordigd.
Asser besluiten gebaseerd op samenwerkingsver-banden tasten de bevoegdheden van de advies-raden niet aan. Het gaat om een Asser advies voor Asser besluiten.
Dat neemt niet weg dat de Asser adviesraden wel met de adviesraden in gemeenten waar Assen mee verbonden is door een G.R, kan overleggen zodat er een breed gedragen advies ontstaat.
In stemming gebracht werd het rapport over het Sociale Domein met alleen de drie stemmen van PLOP tegen aangenomen.

Bernie Wiegman

 *

 

Laatste nieuws