zondag 19 september

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Politiek - De raad in het vizier 4 maart 2014
Stadspartij wil dat College  (‘waardeloze') maatregelen  voor situatie rond Kerkplein heroverweegt
ASSEN - Stadspartij PLOP is ontevreden over het onderzoek dat het College over de onveilige verkeerssituatie op en rond het Kerkplein heeft laten uitvoeren . Bovendien spreekt zij haar verbazing uit over de maatregelen die B&W voornemens zijn te treffen.
“Een eigen onderzoek bevestigde de  zorgwekkende situatie maar van de   voorgestelde aanpassingen r werden  de minst belangrijke(niets kostende!) aanbevelingen worden overgenomen en daarom vinden wij  het aangeboden rapport waardeloos’, schrijft PLOP . Lapmiddelen als het plaatsten van obstakels om het voetgangersverkeer naar een gewenste oversteekplaats te dirigeren zijn bijna een belediging voor de betrokkenen, die zich hebben uitgesproken over de onveilige situatie voor de Jozefkerk.
’De prakttijk wijst namelijk uit dat in dit soort situaties nog vrijwel altijd het ‘recht van de sterkste’ geldt!”, betooht PLOP.n.
Het College voert aan dat dat de verkeersintensiteit sterk is afgenomen en de maximum snelheid in de 30 km zone steeds beter wordt nageleefd,
PLOP  vindt dat te optimistisch geredeneerd. Eigen controle kwam tot  een gemiddelde snelheid  op de Zuidersingel tus-sen de Beatrixstraat en Oosterhoutstraat(visa versa) wees uit dat die is afgenomen van 43 km per uur naar 37 km per uur en Daaruit blijkt dat nog steeds meer dan 80 % van de weggebruikers zich niet aan de voorgeschreven snelheid houdt!
Tot slot komt  de fractie nog een tweetal opmerkingen:

• 
Het verplaatste zebrapad ter hoogte van de Oosterhoutstraat en het Drostenlaantje is vrijwel onzichtbaar. Volgens aanwonenden spelen zich hier dagelijks levensgevaarlijke taferelen af en is het aan te raden een soort van aanduiding boven de weg aan te brengen.(iets wat voorheen ook het geval was!)
 Tijdens overleg met het Bewoners Overleg Centrum over de geplande aanpassingen van de Zuidersingel en haar toekomstige verkeerstromen zou de gemeente de toezegging hebben gedaan dat er geen regionale buslijnen gebruik zouden maken van deze weg. Deze belofte wordt niet gestand gedaan, want de lijndienst richting Meppel voert wel degelijk langs de Zuidersingel. 

De fractie verzoekt het College  de situatie het Kerkplein en omgeving nogmaals serieus in ogenschouw neemt en u zich niet enkel laat leiden door financiële motieven om de gevaarlijke en onoverzichtelijke situatie, die grotendeels het gevolg is van de twre aanwezige bushaltes op het plein, aan te pakken. Dus ook de andere aanbevelingen uit het rapport te heroverwegen. 
Wat betreft de verkeerssituatie op de Zuidersingel wordt graag reactie ontvangen op de door ons aangevoerde feiten en zienswijzen’, .zo eindigt de brief.
Laatste nieuws