zondag 19 september

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Politiek - De raad in het vizier 7 november 2013

      De raad in het  Vizier
Inge Eshuis wil rendement zien van meer investering in Sensortechnologie
Raadslid D66 Cees Talsma verlaat raadszaal na ongepast optreden van Ruud Wiersema van PLOP
ASSEN  Tijdens de presentatie van zijn beschouwing zorgde de fractievoorzitter van Stadspartij PLOP Ruud Wiersema voor een incident, dat zich in deze vorm zelden in de raad heeft voorgedaan. Hij maakte een ongepaste opmerking over de niet meer aanwezige burgemeester Heldoorn en wethouder Jaap Kuin. Hij zei ook te willen weten hoe het stond met het ‘PvdA-speeltje’, de Wielerbaan, en voegde daar zeer persoonlijke, wat cynische opmerkingen over zijn niet-aanwezige collega Max Bruins aan toe. (N.B. de nestor van de raad heeft zich meer dan twintig jaar beijverd om een Wielercentrum in Assen tot stand te brengen, (red.)
Het optreden van de PLOP-man leidde tot een protest van de PvdA-fractie maar meer ook niet.
Cees Talsma van D66 gaf echter overtuigend van zijn verontwaardiging blijk. Hij liet weten niet van een dergelijk oncollegiaal optreden gediend te zijn en verliet uit protest de raadzaal. Hij keerde eerst terug toen wethouder Albert Smit verklaarde dat er overleg is met de bouwcombinatie die het wielercentrum moet aanleggen, omdat er onduidelijkheid is over delen van de financiële uitwerking. Het college wil daar meer inzicht in krijgen. Binnenkort is er bestuurlijk overleg met de wielerstichting.
Ruud Wiersema had daarvoor gepleit voor topcultuur en topexposities in de stad. Dat levert een geweldige spin-off op voor Assen en de ondernemers. Hij stelde voor jaarlijks 50.000 euro in de begroting op te nemen om het Drents Museum in staat te stellen dergelijke exposities te organiseren.
Inge Eshuis (D66) sprak waarderend over de toename van de betrokkenheid van de Assenaren bij hun stad. De goed bezochte voorlichtingsbijeenkomsten waren daar volgens haar het bewijs van. Assen zou beter op de kaart gezet kunnen als Sensor Stad, bijvoorbeeld door het plaatsen van borden als ‘U bevindt zich in Sensor City Assen’. 
Bij toekomstige investeringen moet het college overigens wel aangeven wat het maatschappelijk rendement is van de sensorideologie. Ook stelde zij voor de ecologie een meer gelijkwaardige plaats te geven in de planontwikkeling.
Natuur, landschap en cultuurhistorie zijn drie basisvoorwaarden die in alle beleidsvoorstellen een prominente plaats zouden moeten krijgen.
Wethouder Alex Langius
zei dat milieu en ecologie al deel uitmaken van de beleidsvorming. Om dit officieel in te voeren is op dit moment een stap te ver. Wellicht dat de volgende raad en college daar afspraken over kunnen maken.
Laura Punt (Gr.L) zei dat Assen een ontluisterend beeld vertoont als gevolg van de beloftes en het beleid van dit college. Wachtlijsten om een woning te krijgen, wachtlijsten bij de GKB, de aanwas van bijstandsgerechtigden groeit en jongeren staan steeds vaker aan de kant.
Er zijn overbodige sportaccommodaties gebouwd. De Citadel is opgeleverd in een stad vol leegstand. En het Havenkwartier en Werklandschap Assen Zuid zijn projecten die gewoon doorgaan ondanks de crisis
.
Het college bedacht wel een nieuwe truc om de financiële eindjes aan elkaar te knopen, de ‘belastingruil’. Het voordeel van de mindere kosten van de afvalverwerking gaat niet terug naar de bewoners, maar wordt via de OZB verhoging terug gesluisd naar de gemeente, om zo de zaak financieel op orde te houden.
Tot slot riep zij op van Assen een echte fietsstad te maken en  woningen te bouwen op het kazerne terrein!
Jan Broekema (SP) dichtte het college de woorden ‘groot, prestige en centrum toe. Het gevolg is dat de wijken worden uitgekleed. De aandacht voor kleinschaligheid, zoals de buurtmoestuin, wijkbibliotheek en kinderboerderij, verdwijnt. De sociale voorzieningen zouden bewaakt en verbeterd moeten worden, maar het college is daar de afgelopen periode niet in geslaagd.
“De voedselbank barst uit zijn voegen en er moet een 'Asser sociaal aanvalsplan' komen om zo met alle betrokkenen meer werk te maken van de bestrijding van de armoede. Geld voor zorg- en armoedebeleid moet geoormerkt worden. Het extra geld dat uit Den Haag komt voor de Bijzondere Bijstand en Schuldhulpver-lening wordt nu ingezet om de bezuinigingen te halen.
Volgens wethouder Ankie Beenen zijn de bedragen van de zogenaamde Kleinsma-gelden pas aan het eind van het jaar beschikbaar.
Er worden nu plannen van aanpak gemaakt.  Een andere zorg is dat het aantal goedkope sociale huurwoningen in Assen zal teruglopen van 30% naar 12%. Dat is een zorgelijke ontwikkeling.
Wethouder Albert Smit
zei dat het college er alles aan doet woningen voor de doelgroep betaalbaar te houden.
De SP wil onder meer bezuinigingen op raad- en college vergoedingen, geen geld meer naar de sensortechnologie en minder uitgeven aan citymarketing. “Afhankelijk van de beantwoording door het college zullen wij in tweede termijn   moties indienen om het beleid bij te sturen” rondde hij zijn begrotingsbijdrage af..
Resumerend: het was op dat genoemde incident na geen spannende raadsvergadering, maar de aangekondigde moties kunnen wellicht in de tweede termijn van deze donderdagmiddag, nog enige opwinding opleveren.

Bernie Wiegman

 

 

Laatste nieuws